Subiecte Bacalaureat 2014 la Psihologie Sesiunea iunie-iulie

Subiecte Bacalaureat 2014 la Psihologie, sesiunea iunie-iulie

 

BACALAUREAT 2014. PROBA OPȚIONALĂ : Psihologie – proba E)d) – proba scrisă

În data de 4 iulie 2014 candidații examenului de bacalaureat 2014 au susținut Proba opțională – proba E)d) – proba scrisă la disciplina Psihologie.

VARIANTA 4. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2014, sesiunea iunie - iulie, valabila pentru proba obligatorie a profilului: Varianta 4; Psihologie.

În cadrul examenului de Bacalaureat 2014, disciplina Psihologie are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

 Subiect + Barem Psihologie, Bacalaureat 2014 sesiunea iunie - iulie (*pdf)

  Subiect + Barem Psihologie, Bacalaureat 2014 în Limba Maghiară (*pdf)

  Subiect + Barem Psihologie, Bacalaureat 2014 în Limba Germană (*pdf)

  Subiect + Barem Psihologie, Bacalaureat 2014 în Limba Sârbă (*pdf)
 

 

Examenul de bacalaureat național 2014

Proba E. d) – 4 iulie 2014

Psihologie

Varianta 4

 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

 

•     Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

•     Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte)

 

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 

1.         Durata unei senzații este determinată de:

a.     ecoul, rezonanţa afectivăîn funcţie de experienţa personală a subiectului

b.     intensitatea stimulului şi de starea subiectului

c.     specificul stimulului şi caracteristicile structurale şi funcţionale ale analizatorului

d.     durata prezenţei stimulului, dar nu încetează imediat după dispariţia acestuia

 

2.         În realitate, percepţia nu este posibilă fără contribuţia:

a.     memoriei

b.     senzaţiilor

c.     reprezentărilor

d.     imaginaţiei

 

3.         În funcţie de analizatorul dominant implicat în producerea lor reprezentările pot fi:

a.     reproductive sau anticipative

b.     generale sau individuale

c.     vizuale, auditive sau kinestezice

d.     generale sau anticipative

 

4.         Printre categoriile de fapte ale gândirii nu se regăseşte:

a.     producerea de imagini noi

b.     rezolvarea problemelor

c.     înţelegerea

d.     aplicarea operaţiilor fundamentale în desfăşurarea procesului cognitiv

 

5.         Caracteristic pentru memorarea involuntară este faptul că:

a.     este facilitată de interes şi foloseşte mijloace mnemotehnice

b.     lipsesc intenţia şi scopul memorării

c.     necesită energie psiho-nervoasă şi motivaţie

d.     este de scurtă durată și implică voința

 

6.         Procesele, stările psihice care stimulează şi întreţin productivitatea imaginaţiei, generând combinări neaşteptate, sunt:

a.     atenția şi memoria

b.     limbajul şi voinţa

c.     afectivitatea şi motivaţia

d.     tensionarea emoţională şi atenţia

18 puncte

B.  Capacitatea unei persoane de a realiza combinări şi remodelări într-o manieră originală, de a omite sau adăuga un element la o totalitate sau de a înlocui ceea ce este banal, uzual, cu ceea ce este nou, inedit, pentru a obţine rezultate nemai întâlnite, dovedeşte o personalitate creativă.

 

1.

Menţionaţi doi factori care contribuie la dezvoltarea creativităţii.

6 puncte

2.

Ilustraţi, printr-un exemplu concret, creativitatea inventivă.

6 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

 

 

 

 

Dacă inteligenţa  este  considerată o  funcţie  psihică complexă care  asigură într-o  formă superioară adaptarea între organism şi mediu, atenția este un factor activ al investigării mediului înconjurător, cu efecte favorabile asupra activităţii de cunoaştere.

 

A. Menţionaţi două deosebiri existente între atenţia voluntară şi atenţia involuntară. 4 puncte

B. Descrieţi succint atenţia postvoluntară. 6 puncte

C. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între atenţie şi motivaţie.

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, una dintre calitățile/însușirile atenţiei.

E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia o lecţie monotonă vă captează atenţia toată ora de curs, în timp ce o lecţie variată favorizează instabilitatea atenţiei.

 

4 puncte

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele:

 

 

 

Memoria nu înseamnă numai fixarea şi stocarea informaţiilor, ci şi organizarea şi chiar structurarea lor, prin aceasta raportându-se la gândire şi la operaţiile specifice acesteia.

 

1.

Precizaţi înţelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul.

4 puncte

2.

Prezentaţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în

 

desfăşurarea unuia dintre procesele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte

3.

Explicaţi modul specific în care interacţionează procesele psihice identificate în text şi

 

precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează

 

fiecare.

10 puncte

 

B. Ştiind că în  conduita  sa  fiecare  persoanӑ conform modelului explicativ realizat de G. Allport:

 

1.   Explicaţi rolul trӑsӑturilor cardinale/dominante în conduita unei persoane.

2. Argumentaţi succint faptul că modul particular de integrare şi utilizare comportamentalӑ a trӑsӑturilor asigurӑ manifestarea tipicӑ şi originalӑa personalitӑţii. 4 puncte

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A.

 

câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:

 

1-d, 2-b, 3-c, 4-a, 5-b, 6-c

6x3p=18 puncte

B.

 

1.   câte 3 puncte pentru menționarea fiecăruia dintre cei doi factori care contribuie la dezvoltarea

creativităţii

2x3p=6 puncte

2.   ilustrarea, printr-un exemplu concret, a creativității inventive

6 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

A. câte 2 puncte pentru menţionarea fiecărei deosebiri existente între atenţia voluntară şi atenţia

involuntară

2x2p=4 puncte

 

B. descrierea succintă a atenţiei postvoluntare

6 puncte

 

C. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daţi în sensul specific psihologiei

 

- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi

2x1p= 2 puncte

 

4 puncte

 

- coerenţa textului redactat

2 puncte

 

- încadrarea în limita de spaţiu precizată

2 puncte

 

D. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a oricărei calități/însușiri a atenţiei

6 puncte

 

E. formularea unui argument prin care se respinge afirmaţia dată

4 puncte

 

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

 

A.

 

 

 

1. - câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două procese psihice la care face referire textul

 

 

2x1p=2 puncte

 

- câte 1 punct pentru precizarea înţelesului fiecărui proces psihic menţionat

2x1p=2 puncte

 

 

 

       

2.  -  prezentarea  unei  modalităţi  prin  care  limbajul  este  implicat  în  desfăşurarea  unuia  dintre

procesele psihice la care se referă textul dat

4 puncte

-  încadrarea în limita de spaţiu precizată

2 puncte

3. - explicarea modului specific în care interacţionează procesele psihice menţionate la punctul 1

6 puncte

- câte 2 puncte pentru menţionarea categoriei sau sistemului în care se încadrează fiecare dintre

procesele psihice, menţionate explicit la punctul 1

2x2p=4 puncte

B.

 

1. explicarea rolului trӑsӑturilor cardinale/dominante în conduita unei persoane

6 puncte

2. argumentarea succintăa faptului că modul particular de integrare şi utilizare comportamentalӑ a

trӑsӑturilor asigurӑmanifestarea tipicӑ şi originalӑa personalitӑţii

4 puncte

Alte Lectii din psihologie