Subiecte Biologie vegetala si animala Bacalaureat 2017

Variante de subiecte și Barem de corectare Bacalaureat 2017 Biologie vegetală și animală:

 

Examenul de bacalaureat naţional 2017 Proba E. d) Biologie vegetală şi animală

Model de subiect

Filiera teoretică – profilul real;
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; Filiera vocaţională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Profaza, ........... , anafaza şi ............ sunt faze ale diviziunii mitotice.

 

B 6 puncte
Daţi două exemple de tipuri de ţesut muscular; scrieţi în dreptul fiecărui tip de ţesut muscular câte o caracteristică.

 

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Anurele sunt:
a) artropode
b) cordate
c) celenterate
d) gasteropode

 

2. Aparţin regnului Fungi :
a) Ascomicetele
b) Angiospermele
c) Coniferele
d) Pteridofitele

 

3. Exemplu de fruct uscat, indehiscent, întâlnit la angiosperme, este:
a) baca
b) nuca
c) păstaia
d) silicva

 

4. La mamifere, componenta comună a sistemelor respirator şi digestiv este:
a) bronhia
b) esofagul
c) faringele
d) traheea

 

5. Ribozomii:
a) au rol în sinteza proteinelor
b) conţin o substanţă numită cromatină c) sunt specifici celulei vegetale
d) sunt delimitaţi de o membrană dublă

 

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

 

1. Rinichii mamiferelor sunt localizaţi în cavitatea abdominală.
2. Umoarea apoasă, umoarea sticloasă, cristalinul şi retina sunt componente ale sistemului optic al ochiului mamiferelor.

3. Una dintre bolile cu transmitere sexuală întâlnită la ambele sexe, cauzată de o bacterie, este candidoza.

 


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
La mamifere, sângele circulă prin sistemul circulator format din inimă şi vase de sânge.
Sângele conţine plasmă şi elemente figurate.

a) Caracterizaţi ateroscleroza precizând: două cauze, două manifestări, o măsură de prevenire.


b) Formulaţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Leucocitele au rol în asigurareaimunităţii organismului”.

 

c) Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui sportiv, ştiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului sportivului este de 89 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

 

d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

 

B 12 puncte
Se încrucişează o plantă de talie înaltă (A), cu frunze ovale (B), fiind homozigotă pentru ambele caractere, cu o plantă pitică (a) şi cu frunze cordate (b). În F 1 se obţin descendenţi hibrizi. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F 1 , se obţin, în F 2 , 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:

 

a) genotipurile celor două plante şi fenotipul descendenţilor din F 1 ;
b) două exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F 1 ;
c) numărul combinaţiilor din F 2 , dublu heterozigote; genotipul indivizilor din F 2 de talie înaltă şi cu frunze cordate.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 14 puncte
Funcţiile de nutriţie ale organismelor se realizează cu participarea mai multor sisteme de organe.
a) Scrieţi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe.
b) Explicaţi relaţia dintre respiraţia aerobă şi fotosinteză.
c) construirea a patru enunțuri afirmative, utilizând limbajul științific adecvat, folosind informații referitoare la conținuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte

 

2. 16 puncte
a) precizarea celor trei componente ale trunchiului cerebral; 3 x 1p. = 3 puncte
b) scrierea unui argument; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informația științifică adecvată, respectându-se cerințnele:
- pentru fiecare noțiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.; 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerența textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

 

Alte Lectii din biologie