Subiecte Extrase Limba Romana Profil Real si Filiera Tehnlologică Bacalaureat 2014 Sesiunea Speciala

BACALAUREAT 2014. VARIANTA EXTRASĂ LA ROMÂNĂ, SESIUNEA SPECIALĂ
 

VARIANTA 10. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2014, sesiunea specială, valabila pentru proba scrisă la Limba și Literatura Română.

Proba scrisă – proba E)a) – proba scrisă la Limba și Literatura Română, din cadrul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat pentru absolvenții de liceu din loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și competițiile internaționale a avut loc în data de 26 mai 2014.

 

La sesiunea specială a examenului de bacalaureat au participat absolvenții de liceu din loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și competițiile internaționale.

 

SUBIECTE EXTRASE LA ROMÂNĂ, BACALAUREAT 2014 SESIUNEA SPECIALĂ:

 Varianta 10 Limba Română, Profil Real si Filiera Tehnlologică Sesiunea specială, Bacalaureat 2014 (*pdf)

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2014

Proba E. a) 26 mai 2014

Limba şi literatura română

Varianta 10

 

Filiera teoretică– Profil real; Filiera tehnologică;

Filiera vocaţională– Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

•      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă10 puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citeşte următorul text:

 

 

Ți-aduci aminte, după ploaie, ce albe străluceau la soare

Statuile străvechi și scumpe, și cât de drag ți-era cu mine,

Să povestești, umblând sub ramuri, de viața moartelor regine

Înmărmurite-n piatra rece de-o biată mână pieritoare?

 

Deasupra lor porumbii* vineți roteau voioși din vreme-n vreme:

Părea călor li este dată grădina asta toată-n pază,

Și-arar o lacrimă de ploaie, ca un diamant aprins de-o rază,

Se desprindea, vuind cu zgomot, din naltul unei diademe.

 

În straturi florile-nclinate iar se-nălțau cu bucurie,

Și-n aer făr’de veste- atuncea lumina zilei liniștită

Se preschimba în fel de fețe ș-o clipă sta ca aiurită,

Pân’să-și recapete cuprinsul din nou divina-i armonie. [...]

 

Fanfarele sunau cu zgomot înfiorând prelung platanii

Sub umbra cărora voioase treceau eternele idile,

Născute dintr-o sărutare și moarte dupăzece zile ...

Pe zilele acele însă cine din noi nu și-ar da anii?

 

Curgea nedumerităvremea, și-ntr-un târziu, vestind că-i sară,

O darabană-n depărtată suna ca după bătălie.

 

Și-atuncea, tresărind din visuri, vedeam grădina că-i pustie

Și ne porneam și noi pe-acasă reîntineriți de primăvară. [...]

(Dimitrie Anghel, În Luxemburg)

*porumb, s.n. (pop.) – porumbel

 

Redactează, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:

 

1.

Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: să povestești și liniștită.

 

2.

Explică rolul cratimei în secvența: din vreme-n vreme.

2 puncte

 

2 puncte

 

3.

Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul aer.             2 puncte

 

 

4.

 

Menționează douămărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat.

 

 

4 puncte

 

5.

Precizează două motive literare prezente în textul dat.

4 puncte

 

6.

Selectează, din textul dat, două secvențe care conturează dimensiunea spațială a imaginarului poetic.

 

 

4 puncte

 

7.

Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din strofa a doua a textului dat.

4 puncte

 

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, douătrăsături ale genului liric.

4 puncte

 

9.

Comentează, în 60–100 de cuvinte, ultima strofăa textului, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

4 puncte

 

 

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa practicării unui sport.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi

de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte.

6 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinți particularitățile de construcție a unui personaj dintr-unt text dramatic studiat.

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

−    prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul dramatic studiat;

−  evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două scene/citate/secvenţe comentate;

– ilustrarea a patru componente de structură şi de limbaj ale textului dramatic studiat, semnificative pentru particularităţile de construcţie a personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict dramatic, modalităţi de caracterizare a personajelor, registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului etc.);

− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului dramatic studiat se reflectă în construcţia personajului ales.

 

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

 

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi deanaliză şi de argumentare – 3 puncte;utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;punctuaţia – 2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibăminimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

 

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 

Filiera teoretică– Profilul real; Filiera tehnologică;

Filiera vocaţională– Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: să povestești– să narezi; liniștită– calmă) 2x1p=2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată(de exemplu: marchează căderea unei vocale; marchează rostirea legată a două cuvinte) 2 puncte

3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat

2 puncte

4. câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două mărci lexico- gramaticale ale subiectivității din textul dat (de exemplu: verbe la persoana I – vedeam și pronume la persoana I – noi)

2x2p=4 puncte

5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare, prezente în textul dat (de exemplu: ploaia, grădina) 2x2p=4 puncte

6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea spațială a imaginarului poetic din textul dat (de exemplu: umblând sub ramuri; vedeam grădina că-i pustie)

2x2p=4 puncte

7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror douăfiguri de stil diferite din strofa a doua a textului dat 2x1p=2 puncte

 

– câte 1 punct pentru prezentarea adecvatăa semnificaţiei fiecăreia din cele două figuri de stil identificate 2x1p= 2 puncte

8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei şi sentimente; prezenţa instanţei comunicării lirice – eul liric) 2x1p=2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia din cele două trăsături menţionate 2x1p=2 puncte

9. – comentarea ultimei strofe, prin evidențierea relației dintre ideea poetică şi mijloacele artistice

3 puncte

•        comentare nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 3 p.

•        comentare schematică, prin evidențierea ezitantăa relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 2 p.

•        încercare de comentare 1 p.

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

−  structura discursului de tip argumentativ:

•        formulare adecvatăa ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei

componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parţial adecvată2 p. 4 puncte

•        utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parţial adecvată2 p.

 

− conţinutul argumentării:

•    formularea ipotezei/a propriei opinii faţăde problematica propusă                             2 puncte

•        câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

2x3p=6 puncte

•        câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate

 

 

2x3p=6 puncte

•

  • formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

 

•

  • registrul stilistic adecvat cerinţei

1 punct

•        respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;

3 sau mai multe greşeli – 0 p.)                                                                                    2 puncte

•        respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie

– 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

  • •     respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

Conținut – 16 puncte

 

− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul dramatic studiat 4 puncte

•        prezentarea nuanţată şi adecvatăa statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul dramatic studiat 4 p.

•        prezentare adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, fără raportare la conflictul/conflictele din textul dramatic studiat 2 p.

•        prezentare superficială, schematică1 p.

– evidenţierea, prin două scene/citate/secvenţe comentate, a unei trăsături a personajului ales

4 puncte

•        menţionarea trăsăturii şi ilustrarea prin două scene/citate/secvenţe comentate 4 p.

•        menţionarea trăsăturii şi ilustrarea printr-o scenă/un citat/o secvenţăcomentată/comentat 2 p.

•        simpla numire a unor scene/secvenţe sau tendinţă de rezumare sau simpla numire a trăsăturii 1 p.

−câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru componente de structură şi de limbaj ale textului dramatic studiat, semnificative pentru construcţia personajului ales 4x1p=4 puncte − susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susţinere a opiniei

formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p.                                            4 puncte

 

Redactare – 14 puncte

 

− organizarea ideilor în scris                                                                                                    3 puncte

•        3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică

•        2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică

•        1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta

− abilităţi de analiză şi de argumentare                                                                                   3 puncte

•        3 puncte pentru relaţie adecvatăîntre idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante

•        2 puncte pentru relaţie parţial adecvatăîntre idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante

•        1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism

−  utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana