Subiecte Extrase Limba Romana Profil Real si Filiera Tehnlologică Bacalaureat 2015 Sesiunea august-septembrie

BACALAUREAT 2015. VARIANTA EXTRASĂ LA ROMÂNĂ, PROFIL REAL ȘI FILIERA TEHNOLOGICĂ, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
 

VARIANTA 9. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2015, sesiunea august-septembrie, valabila pentru proba scrisă la Limba și Literatura Română.

În data de 24 august 2015 candidații examenului de bacalaureat 2015 au susținut Proba scrisă – proba E)a) – Limba și Literatura Română.

 

SUBIECTE EXTRASE LA ROMÂNĂ, BACALAUREAT 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE:

 Varianta 9 Limba Română, Profil Real si Filiera Tehnlologică Sesiunea august-septembrie, Bacalaureat 2015 (*pdf)

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015

Proba E. a) 24 august 2015

Limba şi literatura română

Varianta 9

 

Filiera teoretică– Profil real; Filiera tehnologică;

Filiera vocaţională– Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

•      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citeşte următorul text:

 

 

Jăratecul din ochii-ți azi e fum

Și umbre moi pe chipul tău se-ngână

Tot mai cu greu te deslușesc pe drum

Când luneci trist cu pas felin de lână

 

Îmi stărui într-atâta și acum

Cu ochi duioși și arzători precum

În prima seară în care ne văzum

Șezând cu amintirile de mână.

 

Când viscolele viselor se sting

Te văd înstrăinată în unghere

Și-țițese-al nepăsării mut paing*

Mantii voievodale de tăcere.

 

Azi te iubesc cum ești și cum vei fi

Dar umbre mari pe chipul tău se-ngână

Și-n mine zaci precum în licăriri

Un chip întârziat într-o fântână.

 

E-o lege vană, dragoste nestins

Să ardă pururi peste depărtare?

Ori eu nicicând să nu-mi pot năbuși

Cu tine, suferința în uitare?

 

Cărările se spintecă-n sfârșit

Și de alt vis cumplit, văd trist și crud

Că am să-ncerc ca dorul înmiit

În mii de alte lacrimi să mi-l ud.

(Nicolae Labiș, Dor căzut)

*paing s.m. păianjen

 

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

 

1.

Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor chipul şi șezând.

2 puncte

2.

Explică rolul cratimei în secvența se-ngână.

2 puncte

3.

Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care conține substantivul umbră.

 

 

2 puncte

4.

Transcrie, din textul dat, douăcuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale

subiectivității.

4 puncte

5.

Precizează două motive literare prezente în textul dat.

4 puncte

 6. Selectează, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea temporalăa imaginarului

poetic.

4 puncte

7.

Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din primele două strofe ale textului.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric.

4 puncte

9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, strofa a patra atextului, prin evidențierea relației dintre ideea

poetică și mijloacele artistice.

4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța implicării tinerilor înactivități umanitare.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

 

Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                       (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a unui personajdintr-o nuvelă studiată.

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din nuvela studiată;

–  evidenţierea  unei  trăsături  a  personajului  ales,  ilustrată prin  două episoade/citate/secvenţe comentate;

ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate,semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în construcţia personajului.

 

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare –3 puncte;utilizarea limbii literare –2 puncte;ortografia –2 puncte;punctuaţia –2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: chipul – fața; șezând– stând) 2 x 1 p. = 2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată(de exemplu: marchează rostirea legată a douăcuvinte; marchează căderea unei vocale) 2 puncte

3.construirea oricărui enunţ în care se folosește o locuțiune/expresie care conține cuvântul indicat 2 puncte

4.   câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale subiectivității (de exemplu: deslușesc; îmi) 2 x 2 p. = 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu: amintirea; suferința) 2 x 2 p. = 4 puncte

6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporalăa imaginarului poetic (de exemplu: Jăratecul din ochii-ți azi e fum; În prima seară) 2 x 2 p. = 4 puncte

7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror douăfiguri de stil diferite din primele două strofe ale textului dat 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificației fiecăreia dintre cele două figuri de stil identificate 2 x 1 p. = 2 puncte

8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei și sentimente; prezența instanței comunicării lirice – eul liric) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte

9. – comentarea strofei a patra a textului, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice: comentare adecvată şi nuanţată– 3 p.; comentare schematică, ezitantă– 2 p.; încercare de comentare – 1 p. 3 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

 

 • •   formularea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.;

 

 • text parțial organizat, fără echilibru între  componente – 2 p.

4 puncte

 • •utilizarea mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată– 4 p.;
 • utilizare parţial adecvată– 2 p.

4 puncte

− conţinutul argumentării:

 

•

 • formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă

2 puncte

•

 • câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

 

 

2 x 3 p. = 6 puncte

 

 • •  câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
 • dezvoltare clară, nuanţată– 3 p.;încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.

2 x 3 p. = 6 puncte

 • •   formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

 

 • •  registrul stilistic adecvat cerinţei  

 1 punct             

 • •  respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;

 

3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

•

 • respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;

 

2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

•

 • respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă pusă în discuţie.

Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.

 

 

SUBIECTUL al III-lea

Conţinut – 16 puncte

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din nuvela studiată 4 puncte

•     prezentare adecvată şi nuanţată, prin raportare la conflictul/conflictele din nuvela studiată– 4 p.

•     prezentare adecvată, fără raportare la conflictul/conflictele din nuvela studiată– 2 p.

•     prezentare schematică sau superficială– 1 p.

 

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/citate/secvenţe comentate    4 puncte

•     menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 1 p.

•     ilustrarea trăsăturii prin două episoade/citate/secvenţe comentate – 3 p.;ilustrarea printr-un episod/citat sau printr-o secvenţăcomentată– 2 p.;simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 p.

 

– câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziţie şi de 

limbaj ale nuvelei studiate, semnificative pentru construcţia personajului ales      4 x 1 p. = 4 puncte

 

– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în construcţia personajului: susţinere adecvată şi nuanţată– 4 p.; încercare de susţinere sau schematism– 2 p.;

simplă formulare a opiniei – 1 p.                                                                                              4 puncte

 

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris                                                                                                    3 puncte

•     text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică3 p.

•     text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică2 p.

•     text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.

 

− abilităţi de analiză şi de argumentare                                                                                   3 puncte

•     relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 p.

•     relaţie parţial adecvatăîntre idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.

•     relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.

−  utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxăadecvată2 p.;vocabular restrâns, monoton – 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aşezarea în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana