Subiecte Extrase Limba Romana Profil Real si Filiera Tehnlologică Bacalaureat 2015 Sesiunea Speciala

BACALAUREAT 2015. VARIANTA EXTRASĂ LA ROMÂNĂ, PROFIL REAL ȘI FILIERA TEHNOLOGICĂ SESIUNEA SPECIALĂ
 

VARIANTA 2. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2015, sesiunea specială, valabila pentru proba scrisă la Limba și Literatura Română.

Proba scrisă – proba E)a) – proba scrisă la Limba și Literatura Română, din cadrul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat pentru absolvenții de liceu din loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și competițiile internaționale a avut loc în data de 25 mai 2015.

 

La sesiunea specială a examenului de bacalaureat au participat absolvenții de liceu din loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și competițiile internaționale.

 

SUBIECTE EXTRASE LA ROMÂNĂ, BACALAUREAT 2015 SESIUNEA SPECIALĂ:

 Varianta 2 Limba Română, Profil Real si Filiera Tehnlologică Sesiunea specială, Bacalaureat 2015 (*pdf)

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015

Proba E. a) 25 mai 2015

Limba şi literatura română

Varianta 2

 

Filiera teoretică– Profil real; Filiera tehnologică;

Filiera vocaţională– Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

•      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă10 puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

 

       Totuşi, nu era chiar atât de adevărat că Niculae nu voia să stea de vorbă cu nimeni. Cu un an în urmă, când încep evenimentele care urmează şi care aduseră apoi în satul natal al băiatului lui Moromete ştirea falsă a morţii lui, un om înalt şi drept ca un stâlp, pe chip cu o expresie parcă de stupoare nu numai pentru ceea ce vedea, dar şi pentru ceea ce făcea el însuşi, se dădu jos dintr-o maşină în faţa intrării castelului şi îi făcu un semn confidenţial portarului să se apropie. Acesta şovăi, dar în cele din urmă, cine ştie ce se gândi, că se hotărî să iasă din adăpostul său. Era aici unul Niculae Moromete? fu întrebat, şi în timp ce asculta răspunsul, vizitatorul se întoarse cu totul spre portar, îşi vârî mâinile în buzunar şi se frânse puţin de spate; vasăzică era adevărat. Da, zise portarul şi arătă cu mâna direcţia şi spuse şi unde putea fi găsit cel căutat. [...]

         ― Bă Moromete, unde eşti, mă? zise vizitatorul în stil ţărănesc, deşi maşina din care coborâse şi costumul de pe el, din stofă bună, care era purtat fără acele mişcări şoldii pe care le are unul neînvăţat cu haine croite, arătau că el nu mai era, orice s-ar zice, chiar un ţăran. Ieşi, mă, afară, să te văd la faţă, că sunt ani de când ... Ai mai crescut şi tu sau ai rămas tot ... ?

         De bucurie, omul nu-şi putea parcă termina cuvintele şi nici nu observă cum un câine brumăriu, o corcitură, făcea tot felul de figuri în jurul său, ca şi când acest musafir ar fi fost chiar stăpânul lui şi nu cel dinăuntru. Un geam de la parterul casei se deschise şi un bărbat cu chipul aproape mic, ai fi zis un adolescent, apăru în cadrul ferestrei. Nici nu se încruntă, nici nu se uită urât, ci rămase drept şi sever, cu privirea neclintită, îndreptată undeva peste capul vizitatorului. Se răsuci apoi, dispăru din cadrul ferestrei şi întru târziu deschise şi îl primi pe musafir într-o odaie nu prea spaţioasă, dar în care lucrurile din ea stăteau la locul lor, neînghesuite.

(Marin Preda, Marele singuratic)

 

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

 

1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor se hotărî şi odaie.

2 puncte

2.

Explică rolul virgulei din secvenţa unde eşti, mă?

2 puncte

3.

Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care conține substantivul chip.

2 puncte

4.

Transcrie, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea spaţială.

4 puncte

5.

Precizează două motive literare prezente în textul dat.

4 puncte

6.

Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul dat.

4 puncte

7.

Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect în textul dat.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului epic.

4 puncte

9.

 

9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvenţă din text: Un geam de la parterul casei se deschise şi un bărbat cu chipul aproape mic, ai fi zis un adolescent, apăru în cadrul ferestrei. Nici nu se încruntă, nici nu se uită urât, ci rămase drept şi sever, cu privirea neclintită, îndreptată undeva peste capul vizitatorului. Se răsuci apoi, dispăru din cadrul ferestrei şi întru târziu deschise şi îl primi pe musafir într-o odaie nu prea spaţioasă, dar în care lucrurile din ea stăteau la locul lor, neînghesuite. 

4 puncte

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                        (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul activităţilor extraşcolare în pregătirea adolescenţilor pentru viaţă.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

 

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

Notă!

În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                       (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume dintr-o comedie studiată.

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

−   evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea comediei studiate într-o orientare/perioadăliterară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

−   prezentarea a două scene/citate/secvențe relevante pentru tema şi viziunea despre lume din comedia studiată;

−   ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziție şi de limbaj ale comediei studiate, semnificative pentru prezentarea temei şi a viziunii despre lume (de exemplu: acțiune, conflict dramatic, act, scenă, relații temporale și spațiale, modalități de caracterizare a personajelor, registre stilistice, limbajul personajelor, notațiile autorului etc.);

− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în comedia studiată.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte;utilizarea limbii literare – 2 puncte;ortografia – 2 puncte;punctuaţia – 2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate

(de exemplu: se hotă– se decise; odaie – cameră)

2 x 1 p. = 2 puncte

2. explicarea rolului virgulei în secvenţa indicată(separă interjecţia de restul enunţului)

2 puncte

3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte o locuţiune/expresie care conține substantivul indicat

2 puncte

4.câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea spațială(de exemplu: în satul natalîn faţa intrării castelului)

2 x 2 p. = 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu: vizitatorul, reîntâlnirea)

2 x 2 p. = 4 puncte

6. menţionarea tipului de perspectivă narativă din textul dat (perspectivă narativă de tip obiectiv)

4 puncte

7.prezentarea rolului verbelor la timpul imperfect: prezentare adecvată şi nuanţată– 4 p.; prezentare schematică, ezitantă– 2 p.

4 puncte

8.  – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca mod de expunere) 

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături menţionate 

 

2 x 1 p. = 2 puncte

2 x 1 p. = 2 puncte

9. – comentarea secvenţei indicate: comentare adecvată şi nuanţată– 3 p.; comentare schematicăezitantă– 2 p.;încercare de comentare – 1 p.

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

3 puncte

1 punct

 

 

 

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

 

  • •formularea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.; text parțial organizat, fără echilibru între componente – 2 p.4 puncte
  • •utilizarea mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată– 4 p.;utilizare parţial adecvată– 2 p. 4 puncte

− conţinutul argumentării:

 

•

  • formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă

2 puncte

•

  • câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

 

 

2 x 3 p. = 6 puncte

 

-•  câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:

  • dezvoltare clară, nuanţată– 3 p.;încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.

2 x 3 p. = 6 puncte

  • •   formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

  • registrul stilistic adecvat cerinţei     
                 1 punct

 

 

•                                                                                   

 

•  respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

 

•  respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;

 

2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

•   respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.

 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                   (30 de puncte)

 

Conţinut – 16 puncte

 

– câte 2 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături care fac posibilă încadrarea comediei într-o orientare/perioadă literară, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică

 2 x 2 p. = 4 puncte

•   precizarea oricărei trăsături  –1 p.;

•   evidențierea trăsăturii – 1 p.

– prezentarea a două scene/citate/secvențe relevante pentru tema şi viziunea despre lume din

comedia studiată                                                                                                                      4 puncte

•     menţionarea temei şi a viziunii despre lume – 1 p.

•     ilustrarea temei şi a viziunii despre lume prin două scene/citate/secvențe comentate – 3 p.;ilustrarea printr-o scenă/secvență sau printr-un citat comentat – 2 p.;simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare, scrierea unui citat,fără comentarea acestuia – 1 p.

−  câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale comediei studiate, semnificative pentru prezentarea temei şi a viziunii despre lume

4 x 1 p. = 4 puncte

− susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectăîn comedia studiată: susţinere adecvată şi nuanţată– 4 p.; încercare de susţinere sau schematism– 2 p.; simplă formulare a opiniei – 1p.                                                                                             

4 puncte

 

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris                                                                                            

3 puncte

•     text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică3 p.

•     text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică2 p.

•     text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.

− abilităţi de analiză şi de argumentare                                                                                

3 puncte

•     relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 p.

•     relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.

•     relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.

−  utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată2 p.;vocabular restrâns, monoton – 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aşezarea în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana