Subiecte Extrase Limba Romana Profil Uman si Pedagogic Bacalaureat 2015 Sesiunea august-septembrie

BACALAUREAT 2015. VARIANTA EXTRASĂ LA ROMÂNĂ, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE, PROFIL UMAN ȘI PEDAGOGIC

 

VARIANTA 9. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2015, sesiunea august-septembrie, valabila pentru proba scrisă la Limba și Literatura Română.

În data de 24 august 2015 candidații examenului de bacalaureat 2015 au susținut Proba scrisă – proba E)a) – Limba și Literatura Română.

 

SUBIECTE EXTRASE LA ROMÂNĂ, PROFIL UMAN ȘI PEDAGOGIC BACALAUREAT 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE:

 Varianta 9 Limba Română, Profil Uman si Pedagogic Sesiunea august-septembrie, Bacalaureat 2015 (*pdf)

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015

Proba E. a) 24 august 2015

Limba şi literatura română

Varianta 9

 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
 

•      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citeşte următorul text:

Miroase iar a toamnă-n ora șul nostru. Vino!

Te-aștept în prag cu brațul împovărat de flori.

Sunt altul azi, mai simplu și mai tăcut. De mine

S-au rupt acum toate mâhnirile ușor.

 

Și-n urma mea las astăzi stradelele senine

Și gangurile calde, fără păreri de rău.

Întors aici, trecutul ivit din nou, nici bine

De-acum n-o să-mi mai facă vreodată și nici rău.

 

Ci-n toată lumea asta străină și pustie

Visez ca mai-nainte doar fața ta-n cerdac,

Îți caut cu jind* în mintea- mi privirea-ți fumurie

Și parcă-n toamnă nu mă mai simt golit, sărac.

 

Departe peste case fug nourii tovarăși

Și-n zări se văd cocorii învăluiți de fum.

Tristețea mă răsfață ca altădată iarăși,

Ca altădată iarăși mă bucură acum.

 

Deci, fiindcă iar e toamnă-n orașul nostru, vino,

Să vezi și tu cum pleacă triunghiul de cocori,

Un altul azi, mai simplu și mai tăcut ca mine,

Te-așteaptă-n prag cu brațul împovărat de flori.

(Radu Stanca, Preludiu de toamnă)

*cu jind loc. adv. plin de dorință

 

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

 

 

1.

Numeşte câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tăcut și întors.  

2 puncte

2.

Explică rolul cratimei din secvența mai-nainte.

2 puncte

3.

Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului floare.

2 puncte

4. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale

subiectivității.

4 puncte

5.

Precizează tema poeziei şi un motiv literar identificat în textul dat.

4 puncte

6.

Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a imaginarului

poetic.

4 puncte

7.

Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din strofele a treia și a patra ale textului dat.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului liric.

4 puncte

9.

Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultima strofăa textului, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 

4 puncte

 

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                        (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre utilitatea cunoaşterii biografiei unei personalităţi culturale/ştiinţifice.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                       (30 de puncte)

Redacteazăun eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi relaţia dintre două personaje dintr-o nuvelă studiată.

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din nuvela studiată;

– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evolueazărelaţia dintre cele două personaje; 

ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţieşi de limbaj ale nuvelei studiate,semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje.

 

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare –3 puncte;utilizarea limbii literare –2 puncte;ortografia –2 puncte;punctuaţia –2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiec ărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: tăcut– calm; întors – revenit) 2 x 1 p. = 2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvența indicată(de exemplu: marchează pronunţarea legată a două cuvinte; marchează căderea unei vocale)   2 puncte

3. construirea oricărui enunţ în care se ilustrează sensul conotativ al cuvântului indicat       2 puncte

4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității, prezente în textul dat (de exemplu: aștept; mea) 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru precizarea temei poeziei (de exemplu: iubirea) şi a oricărui motiv literar prezent în textul dat (de exemplu: toamna) 2 x 2 p. = 4 puncte

6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe din textul dat care conturează dimensiunea temporală (de exemplu: Sunt altul azi; S-au rupt acum) 2 x 2 p. = 4 puncte

7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din strofele a treia și a patra ale textului dat 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificației fiecăreia dintre cele două figuri de stil identificate 2 x 1 p. = 2 puncte

8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei și sentimente; prezența instanței comunicării lirice – eul liric) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte

9. – comentarea ultimei strofe a textului, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice: comentare adecvată şi nuanţată– 3 p.; comentare schematică, ezitantă– 2 p.; încercare de comentare – 1 p.

3 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte  1 punct

 

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

 • •formularea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.; text parțial organizat, fără echilibru între componente – 2 p.4 puncte
 • •utilizarea mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată– 4 p.;
 • utilizare parţial adecvată– 2 p. 4 puncte

− conţinutul argumentării:

 •  formularea ipotezei/a propriei opinii faţăde problematica propusă  2 puncte
 • •  câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei: prezentare clară, nuanțată: – 3 p.;încercare de prezentare – 1 p.2 x 3 p. = 6 puncte
 • •  câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: dezvoltare clară, nuanţată– 3 p.;încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.  2 x 3 p. = 6 puncte
 •   formularea unei concluzii pertinente  2 puncte

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

 • •  registrul stilistic adecvat cerinţei    1 punct
 • •  respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
 • •  respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;  greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
 • respectarea precizării privind numărul de cuvinte  1 punct

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie săfie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                   (30 de puncte)

Conţinut – 16 puncte

 

– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din nuvela studiată: prezentare adecvată şi nuanţată– 2 p.; prezentare schematică sau superficială– 1 p. 2 x 2 p. = 4 puncte

– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia dintre cele două personaje 4 puncte

•     prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje: prezentare adecvată şi nuanţată2 p.;încercare de prezentare sau tendinţă de rezumare – 1 p.

•     câte 1 punct pentru ilustrarea evoluţiei prin câte un episod/citat sau secvenţă comentată– 2 x 1 p. = 2 p.;

 

−  câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale nuvelei studiate, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje  4 x 1 p. = 4 puncte

 

− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema nuvelei studiate se reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje: susţinere adecvată şi nuanţată– 4 p.; încercare de susţinere sau schematism – 2 p.;simplăformulare a opiniei – 1 p.    4 puncte

 

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris    3 puncte

•     text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică3 p.

•     text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică2 p.

•     text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.

 

− abilităţi de analiză şi de argumentare   3 puncte

•     relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 p.

•     relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.

•     relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.

−  utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată2 p.;vocabular restrâns, monoton – 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aşezarea în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana