Subiecte Extrase Limba Romana Profil Uman si Pedagogic Bacalaureat 2015 Sesiunea iunie-iulie

BACALAUREAT 2015. VARIANTA EXTRASĂ LA ROMÂNĂ, PROFIL UMAN ȘI PEDAGOGIC, SESIUNEA IUNIE-IULIE
 

VARIANTA 5. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2015, sesiunea iunie-iulie, valabila pentru proba scrisă la Limba și Literatura Română.

În data de 29 iunie 2015 candidații examenului de bacalaureat 2015 au susținut Proba scrisă – proba E)a) – Limba și Literatura Română.

 

SUBIECTE EXTRASE LA ROMÂNĂ, BACALAUREAT 2015 SESIUNEA IUNIE-IULIE:

 Varianta 5 Limba Română, Profil Uman și Pedagogic Sesiunea iunie-iulie, Bacalaureat 2015 (*pdf)

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015

Proba E. a) 29 iunie 2015

Limba şi literatura română

Varianta 5

 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 

•      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

ACTUL I

SCENA VII

 

FATA BLONDĂ(care între timp aştepta lângă uşa boxei, crezând că în cele din urmă Ştefănescu o va vedea, încearcă din nou să se semnaleze): Bună ziua.

ŞTEFĂNESCU (fără să ridice privirea şi continuând să lucreze):Da.

FATA BLONDĂ: Numele meu este Gaby Brăulescu.

ŞTEFĂNESCU (acelaşi joc):Da.

GABY (decisă[…]): Domnule secretar!

ŞTEFĂNESCU:Da.

GABY: Da, da, dar dacă nu vă uitaţi la mine, eu nu pot să vorbesc.

ŞTEFĂ NESCU:Despre ce e vorba(ridică capul şi în sfârşit o priveşte), domnişoară?

GABY: Despre asta. (Îi întinde ziarul, arătându-i în acelaşi timp un articol de pe ultima pagină.)

ŞTEFĂNESCU (citind):„Cronica dramatică. Teatrul de vară. Ia-o mai încet, revistă în două acteşi un prolog.”

GABY: Am jucat şi eu în piesa asta.

ŞTEFĂNESCU:Aha! Artistă.

GABY: Artistă, dar ce folos. Nu spune o vorbă despre mine în toată cronica. Nici nu mă pomeneşte.

ŞTEFĂNESCU:Nu se poate!

GABY: De toate spune câte ceva. De toate. Numai de mine nu.

ŞTEFĂNESCU:Imposibil!

GABY (aproape plângând): Mă persecută. Totdeauna m-a persecutat. Şi data trecută. Are ceva contra mea.

ŞTEFĂNESCU:Ţi se pare dumitale.

GABY: Mi se pare? Citiţi şi dumneavoastră.(Parcurge cronica şi citeşte, de ici, de colo, câte o frânturăde frază:) „O apariţie încântătoare, domnişoara Grigoriu … Admirabilă, domnişoara Yvette Stancu …Domnişoara Gigi Vasiliad a cântat tangoul Ai să mă uiţi într-un ritm languros … Domnişoarele Cilibiu, Ştefănescuşi Walter, în notă … Domnişoara Georgina Mălin e un element care promite.” Vedeţi? Pe toate, pe toate. Numai pe mine nu. Să spună şi despre mine ceva. Nu zic mare lucru, dar măcar că am fost bine, sau că sunt în notă, sau că promit. […]

GABY: […] Eu de asta am venit, domnule secretar. Să scrie şi despre mine. Nu plec de aici până nu scrie. ŞTEFĂNESCU:Ba de plecat o să pleci, că eu am de lucru.

GABY (dezolare): Care vasăzică n-am făcut nimic.

ŞTEFĂNESCU:Ba da. O să scrie şi despre dumneata.

GABY: Când?

ŞTEFĂ NESCU:Cu prima ocazie.

GABY: Mâine.

ŞTEFĂNESCU:Poate şi mâine.

GABY: Şi dacă tot scrie, să scrie şi el două-trei rânduri mai mult. Nu-i cade mâna.

ŞTEFĂNESCU:Asta aşa e.

GABY: Vă mulţumesc, domnule secretar. La revedere.

(Mihail Sebastian, Ultima oră)

 

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

 

1.

Numeşte câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pomeneşte şi trecută.

2 puncte

2.

Explică rolul virgulei în secvenţa Vă mulţumesc, domnule secretar.

2 puncte

3.

Construieşte un enunţ în care să foloseşti sensul conotativ al substantivului pagină.

2 puncte

 

4.

Precizează o temăa discuţiei dintre personajele din textul dat.

4 puncte

5.

Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci ale adresării directe.

4 puncte

6.

Menţionează o modalitate de caracterizare a personajului Gaby, exemplificând-o cu o secvenţă

semnificativă din textul dat.

4 puncte

7.

Prezintă rolul notațiilor autorului în textul dat.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic.

4 puncte

9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvență din text:

ŞTEFĂNESCU:Aha! Artistă.

GABY: Artistă, dar ce folos. Nu spune o vorbă despre mine în toată cronica. Nici nu mă pomeneşte.

ŞTEFĂNESCU:Nu se poate!

GABY: De toate spune câte ceva. De toate. Numai de mine nu.

ŞTEFĂNESCU:Imposibil!

GABY (aproape plângând): Mă persecută. Totdeauna m-a persecutat.Şi data trecută. Are ceva contra

mea.

4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

 

 

 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul scriitorilor în societate.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                       (30 de puncte)

Redacteazăun eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi relaţia dintre două personaje dintr-un roman interbelic studiat.

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

−    prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din romanul interbelic studiat;

−    evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia dintre cele douăpersonaje;

−    prezentarea a patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale romanului interbelic studiat, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, modalități de caracterizare a personajelor, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

−  susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului interbelic studiat se reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje.

 

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare –3 puncte;utilizarea limbii literare –2 puncte;ortografia –2 puncte;punctuaţia –2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibăminimum 600 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: pomeneşte– menţionează; trecută– anterioară) 2 x 1 p. = 2 puncte

2. explicarea rolului virgulei în secvenţa indicată(separăun substantiv în cazul vocativ de restul enunţului)  2 puncte

3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte sensul conotativ al cuvântului indicat   2 puncte

4. precizarea unei teme a discuţiei dintre personajele din textul dat (de exemplu: cronica dramatică) 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt mărci ale adresării directe (de exemplu: Domnule secretarCitiţi2 x 2 p. = 4 puncte

6. – menţionarea unei modalităţi de caracterizare a personajului indicat 2 puncte

– exemplificarea cu o secvenţă semnificativădin text a modalităţii de caracterizare menționate 2 puncte

7.    prezentarea rolului notaţiilor autorului în textul dat: prezentare adecvată şi nuanţată– 4 p.;

prezentare schematică– 2 p.   4 puncte

8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului dramatic din textul dat (de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa indicaţiilor scenice) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte

9. – comentarea secvenței indicate: comentare adecvată şi nuanţată– 3 p.; comentare schematică, ezitantă– 2 p.;încercare de comentare – 1 p.  3 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte  1 punct

 

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

  • •  formularea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.; text parțial organizat, fără echilibru între componente – 2 p.4 puncte

•     utilizarea mijloacelor lingvistice specifice exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată– 4 p.;

  • utilizare parţial adecvată– 2 p.                                                                                      4 puncte

− conţinutul argumentării:

  • •  formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă   2 puncte
  • •  câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei: prezentare clară, nuanțată: – 3 p.;încercare de prezentare – 1 p.2 x 3 p. = 6 puncte
  • •  câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: dezvoltare clară, nuanţată– 3 p.;încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 3 p. = 6 puncte
  •  formularea unei concluzii pertinente  2 puncte

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

  • •  registrul stilistic adecvat cerinţei    1 punct
  • •  respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)  2 puncte
  • respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)  2 puncte
  • respectarea precizării privind numărul de cuvinte  1 punct

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă pusă în discuţie.

 

SUBIECTUL al III-lea

Conţinut – 16 puncte

– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din romanul interbelic studiat: prezentare adecvată şi nuanţată– 2 p.; prezentare schematicăsau superficială– 1 p.2 x 2 p. = 4 puncte

– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia dintre cele douăpersonaje 4 puncte

•     prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje: prezentare adecvată şi nuanţată– 2 p.; încercare de prezentare sau tendinţă de rezumare – 1 p.

•     câte 1 punct pentru ilustrarea evoluţiei prin câte un episod/citat sau secvenţă comentată– 2 x 1 p. = 2 p.;

−  câte 1 punct pentru prezentarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale romanului interbelic studiat, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele douăpersonaje  4 x 1 p. = 4 puncte

− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului interbelic studiat se reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje: susţinere adecvată şi nuanţată– 4 p.; încercare de susţinere sau schematism – 2 p.;simplă formulare a opiniei – 1 p.   4 puncte

 

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris   3 puncte

•     text clar, organizat, coerent, cu echilibru între componente, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică3 p.

•     text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică2 p.

•     text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.

− abilităţi de analiză şi de argumentare   3 puncte

•     relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 p.

•     relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.

•     relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.

−  utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxăadecvată– 2 p.;vocabular restrâns, monoton – 1 p.)  2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aşezarea în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana