Subiecte Logica argumentare si comunicare Bacalaureat 2018

  Model de subiect + Barem la Logica, argumentare si comunicare Bacalaureat 2018 (*pdf)

 Subiecte Simulare Logica Bacalaureat 2018 

 Subiecte Sesiunea Speciala Logica Bacalaureat 2018 

 Subiecte Logica Sesiunea iunie iulie Bacalaureat 2018 

 Subiecte Logica Sesiunea august septembrie Bacalaureat 2018 

 

Examenul de bacalaureat național 2018

Proba E. d)

Model de subiect la Logică, argumentare și comunicare

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I(30 de puncte)

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 

1.Orice demonstrație se compune din:

a.criteriu, reguli, obiecte

b.definire, clasificare, inferență

c.teză, fundament, proces

d.termeni, propoziții, reguli

 

2.Raționamentul Dacă toți oamenii sunt iubitori ai naturii și toți agricultorii sunt oameni, atunci unii agricultori sunt iubitori ai naturii este un exemplu concret de raționament:

a.deductiv imediat

b.inductiv tare

c.deductiv mediat

d.inductiv slab

 

3.Raportul de contradicție se stabilește între termenii:

a.copil - elev

b.zăpadă - omăt

c.legal - ilegal

d.nuvelă - roman

 

4.Predicatul logic al propoziției Toate examenele importante sunt experiențe de viață utile este:

a.sunt

b.sunt experiențe

c.sunt experiențe de viață

d.experiențe de viață utile

 

5.Una din regulile de corectitudine ale operației de clasificare este aceea conform căreia:

a.criteriul clasificării trebuie să fie util într-o operație

b.pe aceeași treaptă a clasificării, criteriul trebuie să fie unic

c.criteriul clasificării trebuie să fie alcătuit numai din termeni singulari

d.criteriul clasificării trebuie să fie alcătuit numai din termeni simpli

 

6.Din punct de vedere extensional, termenul trandafir este:

a.vid, singular, colectiv, precis

b.nevid, general, distributiv, precis

c.singular, nevid, colectiv, vag

d.general, vid, distributiv, vag

 

7.Un exemplu de inducție incompletă este următorul raționament:

a.Dacă unii elevi de liceu sunt sportivi, atunci unii sportivi sunt elevi de liceu.

b.Dacă unii elevi de liceu sunt sportivi, atunci alți elevi de liceu nu sunt sportivi.

c.Dacă toți elevii de liceu sunt sportivi, atunci unii elevi de liceu sunt sportivi.

d.Dacă unii elevi de liceu sunt sportivi, atunci toți elevii de liceu sunt sportivi.

 

8.Un exemplu de inducție completă este următorul raționament:

a.Dacă toți filosofii sunt oameni cumpătați, atunci unii oameni cumpătați sunt filosofi.

b.Dacă unii filosofi sunt oameni cumpătați, atunci toți filosofii sunt oameni cumpătați.

c.Dacă fiecare filosof este om cumpătat, atunci toți filosofii sunt oameni cumpătați.

d.Dacă unii filosofi sunt oameni cumpătați, atunci alți filosofi nu sunt oameni cumpătați.

 

9.Dacă termenului pisică neagră i se elimină proprietatea neagră, atunci:

a.intensiunea scade, extensiunea crește

b.intensiunea crește, extensiunea scade

c.intensiunea crește, extensiunea crește

d.intensiunea scade, extensiunea scade

 

10.Propoziția Unele zile de toamnă sunt călduroase este:

a.universală negativă

b.particulară negativă

c.universală afirmativă

d.particulară afirmativă

20 de puncte

 

B. Fie termenii A, B, C și D, astfel încât termenul A se află în raport de contradicție cu termenul B, termenul C este o specie a lui B, iar termenul A este gen pentru termenul D.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni.4 puncte

2.Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate și care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a.Unii A sunt B.

b.Toţi D sunt C.

c.Unii B sunt C.

d.Niciun A nu este C.

e.Unii B nu sunt C.

f.Toți A sunt D.

6 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea(30 de puncte) Se dau următoarele propoziţii

1.Toate faptele bune sunt apreciate.

2.Unele teorii științifice nu sunt ușor de înțeles.

3.Niciun animal domestic nu este agresiv.

4.Unele instrumente de scris sunt fabricate manual.

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 1 și 2.

2 puncte

B.Construiţi, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4. 8 puncte

 

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 și 3, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. 8 puncte

 

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural obversa conversei propoziției 1. 4 puncte

 

E. Doi elevi, X și Y, opinează astfel:

X:Dacă niciun automobil nou nu este perfect, atunci toate automobilele noi sunt imperfecte.

Y: Dacă toți intelectualii sunt oameni, atunci toți oamenii sunt intelectuali.

 

Pornind de la această situație:

 

a.

scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;

4 puncte

b.

precizați corectitudinea/incorectitudinea raționamentelor formalizate;

2 puncte

c.

explicați corectitudinea/incorectitudinea raționamentului elevului Y.

2 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aai-3, eae-2.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date și construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă.8 puncte2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.6 puncte B. Construiţi, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Unele propoziții afirmative sunt adevărate”.6 puncte C. Fie următorul silogism: Niciun eschimos nu este apicultor, pentru că eschimoșii nu apreciază mierea iar toate persoanele care apreciază mierea sunt apicultori.

 

 

a. Precizați termenul minor al silogismului dat.

2 puncte

b. Menționați, în limbaj natural, premisa majoră a silogismului dat.

2 puncte

 

D. Fie următoarea definiţie:

 

Logica este știința gândirii logice.

 

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.

2 puncte

b.Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. Si construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „logica”.

 

4 puncte

 

Alte Lectii din logica si argumentare