Test de evaluare Chimie Anorganica clasa IX Semestrul I

Itemi de evaluare

CHIMIE

CLASA a IX –a

SEMESTRUL I

Subiectul A 40 puncte

Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză, care completează corect fiecare dintre următoarele afirmaţii.

 

1. Nucleul este partea.................................................. a atomului (exterioară/centrală).

 

2. Clorul formează molecule.......................................... (polare/nepolare). 

 

3.Un strat este format din.................................................. orbitali (4/7).

 

4. Învelişul electronic este partea.........................................a atomului( exterioară / centrală)

 

5. Acidul clorhidric formează molecule...................................(polare/nepolare).

 

6. Clorura de sodiu este solubilă în........................................(apă / tetraclorură de carbon).

 

7. Turnesolul are culoarea roşie într-o soluţie......................(acidă / bazică).

 

8. Fenolftaleina are culoare roşu-carmin în......................... soluţie (acidă / bazică).

 

9. Reacţia de neutralizare are loc între un acid şi .................(o bază / o sare).

 

10. Soluţia este un amestec ……..........de două sau mai multe substanţe ...(omogen /eterogen).

 

11. În reacţia sodiului cu clorul se formează..........................( NaCl/ NaCl2).

 

12. În reacţia Na cu apa se formează hidrogen şi (NaOH/ Na2O).

 

13. Neutronul este o particula materială cu sarcina................din punct de vedere electric. (pozitivă / neutră)

 

14. Orbitalii cu......... energie formează împreună un substrat. (aceeaşi / diferită).

 

15. Orbitalul s are forma..........................(sferică / complicată).

 

16. Electronul care se adaugă în procesul de trecere de la un atom la altul, de-a lungul sistemului periodic, se numeşte electron .......... .(de valenţă / distinctiv)

 

17. Energia orbitalilor s este...................................................(mare / mică).

 

18. Orbitalii p au formă (sferică / bilobară).

 

19. În orbitalii f pot fi maxim..................................................electroni. (10 /14).

 

20. Elementele dintr-o grupă principală au acelaşi număr de electroni ..........(în învelişul de electroni / pe ultimul strat cu electroni)

 

21. Elementul 11Na face parte din blocul ................................ de elemente.(s / p).

 

22. Învelişul de electroni este stratificat şi este format din.............................. straturi. (5 / 7).

 

23. Stratul 1 are energia cea mai.......................... (mică / mare ).

 

24. Numărul maxim de electroni de pe stratul 2 este.......................... ( 2 / 8 ).

 

25. Legatura ionică se stabileşte între ioni pozitivi şi ioni.......................... (neutri/negativi).

 

26. În procesul de realizare a legăturii ionice, atomul de metal................ (cedează/acceptă) electroni.

 

27. Atomul care cedează electroni se transformă în ion........................... (negativ/pozitiv).

 

28. Substanţele ionice sunt.......................................... (solide/lichide) în condiţii normale.

 

29. Soluţiile substanţelor ionice............................... (nu conduc/conduc) curentul electric.

 

30. Substanţele ionice sunt solubile în ...................................................... (apă / CCl4 ).

 

Subiectul B (50 puncte) 

 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

1. Solubilitatea NaCl în apă este influenţată de:

a.creşterea presiunii

b. scăderea temperaturii

c.creşterea temperaturii

d. nu este influenţată de niciun factor

 

2. În reacţia Na cu apa se formează:

 

a. NaOH,H2

b. NaOH,O2

c. Na2O, H2

d. numai NaOH

 

3. Concentraţia procentuală masică a unei soluţii se poate calcula cu relaţia:

a. md/(ms.100)

b. (md.100)/ms

c. ms/md

d. md/ms

 

4. Între izotopi şi elemente există următoarea relaţie:

a. izotopii aceluiaşi element conţin un număr constant de protoni;

b. toate elementele din tabelul periodic sunt amestecuri de mai mulţi izotopi;

c. izotopii unui element pot avea numere atomice diferite;

d. izotopii cu acelaşi număr de protoni conţin şi acelaşi număr de neutroni.

 

5. Sistemul periodic contine un numar de perioade egal cu:

a. 8;

b. 7;

c. 18;

d. 10.

 

6. Elementul cu numărul atomic Z = 36 se află în sistemul periodic în grupa:

a. 2;

b. 5;

c. 10;

d.18.

 

7. Regula lui Hund se referă la completarea cu electroni a:

a. substraturilor care fac parte din acelaşi strat;

b. unui orbital oarecare; c. stratului de valenţă;

d. orbitalilor care aparţin aceluiaşi substrat.

 

8. Energia orbitalilor creşte în ordinea:

 

a. s; p; d; f

b. f; d; p; s

c. p; s; d; f

d. s; d; p; f.

 

9. Dintre metalele Cu, Sn, Ca şi Mg, caracterul metalic cel mai pronunţat îl are:

a. Cu;

b. Sn;

c. Ca;

d. Mg.

 

10. Dintre nemetalele oxigen, fluor, clor şi sulf caracterul cel mai electronegativ îl are:

a. oxigenul;  b. fluorul; 
c. clorul; d. sulful.

 

11.Elementul chimic, al cărui atom are electronul distinctiv pe un orbital p, are simbolul chimic:

a. 15P

b. 11Na

c. 4Be

d. 12Mg

 

12. Orbitalii d au forma:

 

a. sferică

b. complicată

c. bilobară

d. tetraedrică.

 

13. Numărul de substraturi complet ocupate cu electroni din învelişul electronic al atomului care are sarcina nucleară + 16 este:

a. 4

b. 5

c. 6

d. 3

 

14.Dintre următoarele elemente chimice : 6C, 7N, 16S, 15P , are pe ultimul strat al învelişului electronic al atomului, 6 electroni de valenţ:

a. 7N

b. 6C

c. 15P

d. 16S

 

15. Dintre substanţele chimice cu formulele următoare sunt gaze:

a. CH4, CO2;

b. NaOH, Cl2;

c. CaO, KOH;

d. Ar, Ag.

 

16.Substanţele ionice se caracterizează prin:

a.puncte de topire ridicate,

b.intervale de înmuiere,

c.sunt insolubile în apă,

d.sunt solubile în solvenţi organici.

 

17 .Care serie contine doar molecule:

 

a. H2O, HCl, NH3

b. NH3, CaS, CO2,

c. CH4, NaOH, HF,

d. NH4Cl, MgO, AlCl3.

18. Care serie conţine doar compuşi ionici:

a.NaF, KCl, NaBr

b. HI, HCl, NaBr

c.NaI, HBr, HCl

d. NaCl, HBr, HF.

 

19.Care din următoarele elemente sunt metale:

a. C b. O
c. Ne d. Mg

 

20. Doi izotopi ai unui element diferă prin:

 

a.numărul electronilor

b. numărul protonilor;

c.numărul neutronilor.

d. numărul nucleonilor.

 

  ATOMUL. ELEMENT CHIMIC. SIMBOL CHIMIC. MASA ATOMICA. MOLUL DE ATOMI 

   _Structura invelisului electronic. Orbitalii

  Sistemul periodic. Configuratia electronica a atomilor din perioadele 1,2 si 3

  Chimie Anorganica fisa teoretica pentru bacalaureat 

    SUBIECTE BACALAUREAT Chimie AnOrganica

  PDF: 15 Variante rezolvate Chimie Anorganica Bacalaureat 2019 - 2016

 

Alte Lectii din chimie