Varianta de rezerva Limba Romana Profil Real si Filiera Tehnologica Sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2015

VARIANTA DE REZERVĂ BACALAUREAT 2015 SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PROFIL REAL ȘI FILIERA TEHNOLOGICĂ

 Examenul de bacalaureat naţional 2015 - Proba E. a) – 24 august 2015 Limba şi literatura română - Varianta 8

Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

 

VARIANTA 5. Varianta aleasa de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2015, sesiunea august-septembrie, ca varianta de rezervă.

În cadrul examenului de bacalaureat 2015, Limba şi literatura română are statutul de disciplină obligatorie, fiind susţinută la proba E. a). 

 Varianta 8 de rezerva Limba Română, Profil Real și Filiera Tehnologică Bacalaureat 2015 sesiunea august-septembrie(*pdf)Varianta de rezervă Limba şi literatura română
sesiunea august-septembrie

Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. a) – 24 august 2015 Limba şi literatura română
Varianta 8

 

Filiera teoretică– Profil real; Filiera tehnologică;

Filiera vocaţională– Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

•      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă10 puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citeşte următorul text:

 

 

Aici a fost odată o scară ce ducea

La cer. Și lângă scară un înger trist veghea!

Acum din scara- aceea n-a mai rămas decât

Cenușa amintirii și îngerul urât.

 

Noi stăm alături dornici să o urcăm din nou

Și auzim din ceruri un sacrosanct* ecou

Care ne cheamă-ntruna, în sus, spre paradis.

Dar scara-i putrezită şi-urcuşul, interzis.

 

Ce altă cale oare s-alegem am putea

Ca să ajungem iarăşi la cea mai pură stea?

Ce treaptă trebuieşte urmată fără greş

Ca să putem fi iară-ntre cei chemaţi aleşi?

 

O stelă funerară e tot ce-a mai rămas

Şi-un înger trist de piatră ce şade fără glas.

El stă cu fruntea -ntoarsă pe-un scut rotund şi frânt

Şi drămuieşte-n sine mormânt după mormânt.

 

Aici a fost odată o scară ce ducea

La cer. Şi lângă scară un înger trist veghea.

Acum din scara-aceea n-a mai rămas nimic.

Iubito! Împleteşte-o din nou din borangic* …

 

(Radu Stanca, Scara)

 

*sacrosanct adj. (livr.) sacru, sfânt*borangic s.n. fir de mătase

 

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

 

1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor trist şi să urcăm.

2 puncte

2.

Explică rolul cratimei din structura scara-aceea.

2 puncte

3.

Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care conține verbul a sta.

2 puncte

4.

Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale

subiectivității.

4 puncte

5.

Precizează două motive literare prezente în textul dat.

4 puncte

6.

Selectează, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea temporală a imaginarului

poetic.

4 puncte

7.

Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din primele două strofe ale textului dat.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului liric.

4 puncte

9.

Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultima strofăa textului, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

4 puncte

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                        (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța educației primite înfamilie.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

 

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                       (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult studiat.

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din basmul cult studiat;

evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/citate/secvenţe comentate;

ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţieşi de limbaj ale basmului cult studiat,semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema basmului cult studiat se reflectă în construcţia personajului.

 

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

 

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare –3 puncte;utilizarea limbii literare –2 puncte;ortografia –2 puncte;punctuaţia –2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: trist – supărat; să urcăm– să suim) 2 x 1 p. = 2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată(marcheazăpronunţarea legatăa două cuvinte) 2 puncte

3.  construirea oricărui enunţ în care se folosește o locuțiune/expresie care conține cuvântul indicat 2 puncte

4.   câte  2  puncte  pentru  selectarea  oricăror  două mărci  lexico-gramaticale  ale  subiectivității, prezente în textul dat (de exemplu: noi; auzim) 2 x 2 p. = 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu: îngerul, amintirea) 2 x 2 p. = 4 puncte

6. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală(de exemplu: a fost odată; Acum […] n-a mai rămas) 2 x 2 p. = 4 puncte

7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror douăfiguri de stil diferite din primele două strofe ale poeziei 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificației fiecăreia dintre cele două figuri de stil identificate 2 x 1 p. = 2 puncte

8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei și sentimente; prezența instanței comunicării lirice – eul liric) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte

9. – comentarea ultimei strofe, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice: comentare adecvată şi nuanţată– 3 p.;comentare schematică, ezitantă– 2 p.;încercare de comentare – 1 p.3 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

 

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

  • •formularea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.; text parțial organizat, fără echilibru între componente – 2 p.4 puncte
  • •utilizarea mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată– 4 p.; utilizare parţial adecvată– 2 p. 4 puncte

− conţinutul argumentării:

  • formularea ipotezei/a propriei opinii faţăde problematica propusă
  • câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele douăargumente adecvate ipotezei 2 puncte

2 x 3 p. = 6 puncte

  • •  câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: dezvoltare clară, nuanţată– 3 p.;încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.

2 x 3 p. = 6 puncte

  •   formularea unei concluzii pertinente 2 puncte

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

  • •  registrul stilistic adecvat cerinţei                                                                                      1 punct
  • •  respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
  • respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
  • respectarea precizării privind numărul de cuvinte 1 punct

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conţinut – 16 puncte

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din basmul cult studiat 4 puncte

•    prezentare adecvată şi nuanţată, prin raportare la conflictul/conflictele din basm – 4 p.

•     prezentare adecvată, fără raportare la conflictul/conflictele din basm – 2 p.

•     prezentare schematică sau superficială– 1 p.

 

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/citate/secvenţe comentate    4 puncte

•     menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 1 p.

•     ilustrarea trăsăturii prin două episoade/citate/secvenţe comentate – 3 p.; ilustrarea printr-un episod/citat sau printr-o secvenţăcomentată– 2 p.; simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 p.

 

– câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale basmului cult studiat, semnificative pentru construcţia personajului ales 4 x 1 p. = 4 puncte

 

– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema basmului cult studiat se reflectă în construcţia personajului: susţinere adecvată şi nuanţată– 4 p.; încercare de susţinere sau schematism – 2 p.;simplăformulare a opiniei – 1 p. 4 puncte

 

 

Redactare – 14 puncte

 

− organizarea ideilor în scris 3 puncte

 

•     text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică3 p.

•     text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică2 p.

•     text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.

 

− abilităţi de analiză şi de argumentare  3 puncte

•     relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 p.

•     relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.

•     relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.

−  utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată2 p.;vocabular restrâns, monoton – 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aşezarea în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibăminimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana