Varianta de rezerva Limba Romana Profil Real si Filiera Tehnologica Sesiunea iunie-iulie Bacalaureat 2016

BACALAUREAT 2016. VARIANTA DE REZERVA, LIMBA ROMÂNĂ, PROFIL REAL ŞI FILIERA TEHNOLOGICĂ, SESIUNEA IUNIE-IULIE
 

În data de 4 iulie 2015 candidații examenului de bacalaureat 2016 au susținut Proba scrisă – proba E)a) – Limba și Literatura Română.

 

VARIANTA DE REZERVA, LIMBA ROMÂNĂ:

 Varianta 5 de rezervă + Barem Limba Română, Profil Real, Filiera Tehnologică Sesiunea iunie-iulie, Bacalaureat 2016 (*pdf)

Examenul de bacalaureat naţional 2016

Proba E. a)

Limba şi literatura română

Varianta 5

Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citeşte următorul text:

 

De-ncerc pe sub rugina atâtor ani să caut

Parfumul și lumina ce-a strălucit în ei,

Aș regăsi fierbinte cuvântul să te laud,

Ca flacăra ce doarme sub spuză și scântei.

Precum mireasma florii pierită de demultPreschimbă-n adiere fragilele-i culoriȘi-n nevăzuta strună a vântului ascultȚipându-și tânguirea echere de cocori,

Acum, când cu amurgul cobor lângă pământ,

Iubirea ce mi-ai dat-o mai strâns de el mă leagă,

Cum, despuiată-n toamnă de-al ei stufos veșmânt,

Statuia verii crește pe zariștea întreagă.

(Miron Radu Paraschivescu, Suvenir)

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1.

Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor preschimbă şiubirea.

2.

Explică rolul cratimei în secvențce-a strălucit.

2 puncte

2 puncte

3.

Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul

floare.

2 puncte

4.

Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a

imaginarului poetic.

4 puncte

5.

Precizează două motive literare prezente în textul dat.

4 puncte

6.

Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale

subiectivităţii.

4 puncte

7.

Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din prima strofă a textului dat.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric.

4 puncte

9.

Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultima strofă a textului dat, prin evidenţierea relaţiei dintre

ideea poetică şi mijloacele artistice.

4 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul prietenilor în luarea unor decizii.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte − să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte − să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

Nu sunt obligatorii exemple din opere literare.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţparticularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat aparținând lui Mihail Sadoveanu sau lui Marin Preda.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales din textul narativ studiat;

evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două scene/secvenţe comentate;

ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.);

susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în construcţia personajului.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Examenul de bacalaureat naţional 2016 Proba E. a)

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 5

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.

câte 1 punct pentru numirea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de

exemplu: preschimbă – transformăiubirea – dragostea)

2 x 1 p. = 2 puncte

2.

explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (marchează rostirea legată a două cuvinte)

 

 

2 puncte

3.

construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie care conţine

substantivul indicat

2 puncte

4.

câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală a

imaginarului poetic (de exemplu: pe sub rugina atâtor ani să cautAcum, când cu amurgul cobor)

 

 

2 x 2 p. = 4 puncte

5.

câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu:

toamna, amintirea)

2 x 2 p. = 4 puncte

6.

câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte din text, care sunt

mărci lexico-gramaticale ale subiectivității (de exemplu: să cautte)

2 x 2 p. = 4 puncte

7.

– câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din prima strofă a textului

dat

2 x 1 p. = 2 puncte

 

– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificaţiei fiecăreia dintre cele două figuri de

stil identificate

2 x 1 p. = 2 puncte

8.

– câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric prezente în textul dat

(de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei şi sentimente; prezenţa instanţei comunicării lirice – eul liric) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele douătrăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte

9. – comentarea ultimei strofe a textului dat, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică, ezitantă – 2 p.;

încercare de comentare – 1 p.

3 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

– structura discursului de tip argumentativ:

 

• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.; text parţial organizat, fără echilibru între componente – 2 p. 4 puncte

• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de

tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată – 4 p.; utilizare parţial adecvată – 2 p. 4 puncte

conţinutul argumentării:

formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă

2 puncte

câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

 

 

2 x 3 p. = 6 puncte

• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:

dezvoltare clară, nuanţată– 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.

2 x 3 p. = 6 puncte

• formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

 

Varianta 5

 

 

• registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct

• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;

2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

• respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

Nu sunt obligatorii exemple din opere literare.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conţinut – 16 puncte

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales din textul narativ studiat

4 puncte

prezentare adecvată şi nuanţată – 4 p.

prezentare ezitantă – 2 p.

prezentare schematică sau superficială – 1 p.

evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două scene/secvenţe comentate

4 puncte

menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 1 p.

ilustrarea trăsăturii menţionate prin două scene/secvenţe comentate – 3 p.; ilustrarea trăsăturii menţionate printr-o scenă/secvenţă comentată – 2 p.; simpla numire a unor scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 p.

câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură, de compoziție şi de limbaj ale

textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales 4 x 1 p. = 4 puncte − susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în construcţia personajului: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p.; încercare de susţinere sau

schematism – 2 p.; simplă formulare a opiniei – 1 p.

4 puncte

Redactare – 14 puncte

3 puncte

− organizarea ideilor în scris

text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.

text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.

text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.

− abilităţi de analiză şi de argumentare

3 puncte

relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 p.

relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.

relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.

utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.)

2 puncte

− aşezarea în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana