Varianta de rezerva Limba Romana Profil Uman si Pedagogic Sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2015

VARIANTA DE REZERVĂ BACALAUREAT 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PROFIL UMAN ȘI PEDAGOGIC

 

 Examenul de bacalaureat naţional 2015 - Proba E. a) – 24 august 2015 Limba şi literatura română - Varianta 8

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
 

VARIANTA 8. Varianta aleasa de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2015, sesiunea august-septembrie, ca varianta de rezervă.

În cadrul examenului de bacalaureat 2015, Limba şi literatura română are statutul de disciplină obligatorie, fiind susţinută la proba E. a). 

 Varianta 8 de rezerva Limba Română, Profil Uman și Pedagogic Bacalaureat 2015 sesiunea iunie - iulie (*pdf)Varianta de rezervă Limba şi literatura română
sesiunea august-septembrie

Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. a) – 24 august 2015 Limba şi literatura română
Varianta 8

 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
 

•      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citeşte următorul text:

 

Citeşte următorul text:

 

Şi ani şi luni

şi iarăşi ani nimic nu s-a-nchegat.

Fără-ncetare, sub tenebre, marea

frământându- se a cutropit liman şi plaje.

Şi tunete sub zare necerească

s-au ridicat din adâncimi. Şi luni şi ani

şi iarăşi luni văzduhul a fost plin – de- un freamă

ca de cohorte-naintând pe sarcofage.

Rumoarea-acum se-mprăştie

şi curţi albastre se aleg deasupra în senin

Răzleţii, norii ce-au rămas, se duc să se-odihnească.

Să fim noi doi întâii cari ieşim, după tumultul stins,

pe ţărm! Întâii cari lăsăm

pe maluri în nisipul pur o urmă.

Întâii cari ne bucurăm că luna parcă într-adins 

ne dăruie-n acest ţinut de linişti

un contur şi-o umbră.

(Lucian Blaga, După furtună)

 

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

 

1.

Numeşte câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor zare și (î)naintând.

2 puncte

2.

Explică rolul cratimei din secvența de-un freamăt.

2 puncte

3.

Construieşte un enunţ în care să foloseşti sensul conotativ al substantivului mare.

2 puncte

4. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale

subiectivității.

4 puncte

5.

Precizează tema poeziei şi un motiv literar prezent în textul dat.

4 puncte

6.

Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a imaginarului

poetic.

4 puncte

7.

Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din primele nouă versuri ale textului dat.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului liric.

4 puncte

9.

Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultimele șase versuri ale textului, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 

4 puncte

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                        (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța participării tinerilor la evenimente culturale.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;  16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                       (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi relaţia dintre două personaje dintr-un basm cult studiat.

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din basmul cult studiat;

– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia dintre cele două personaje; 

ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţieşi de limbaj ale basmului cult studiat,semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivănarativă, modalităţi de caracterizare, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema basmului cult studiat se reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje.

 

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare –3 puncte;utilizarea limbii literare –2 puncte;ortografia –2 puncte;punctuaţia –2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

 

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor

indicate (de exemplu: zare – orizont; (î)naintând – avansând)

2 x 1 p. = 2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată(marchează pronunţarea legată a două cuvinte)

2 puncte

3. construirea oricărui enunţ în care se ilustrează sensul conotativ al cuvântului indicat

2 puncte

4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității, prezente în textul dat (de exemplu: noiieșim

2 puncte

 

5. câte 2 puncte pentru precizarea temei poeziei (de exemplu: iubirea) şi a oricărui motiv literar identificat în textul dat (de exemplu: cuplul adamic) 

2 x 2 p. = 4 puncte

6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe din textul dat care conturează dimensiunea temporală(de exemplu: Şi ani şi luni/şi iarăşi aniRumoarea-acum se-mprăştie)

 2 x 2 p. = 4 puncte

 

7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror douăfiguri de stil diferite din primele nouăversuri ale poeziei 

– câte 1 punct pentru prezentarea adecvatăa semnificației fiecăreia dintre cele douăfiguri de stil identificate

 2 x 1 p. = 2 puncte

2 x 1 p. = 2 puncte

 

8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei și sentimente; prezența instanței comunicării lirice – eul liric) 

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături menţionate

2 x 1 p. = 2 puncte

2 x 1 p. = 2 puncte

 

9. – comentarea ultimelor șase versuri ale textului, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice: comentare adecvată şi nuanţată– 3 p.; comentare schematică, ezitantă– 2 p.;

încercare de comentare – 1 p.

3 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

 • •formularea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.; text parțial organizat, fără echilibru între componente – 2 p.4 puncte
 • •utilizarea mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată– 4 p.;

utilizare parţial adecvată– 2 p.

4 puncte

− conţinutul argumentării:

 

 • •   formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă

2 puncte

 • •  câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei: prezentare clară, nuanțată: – 3 p.;încercare de prezentare – 1 p.2 x 3 p. = 6 puncte
 • •  câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:
 • dezvoltare clară, nuanţată– 3 p.;încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.

2 x 3 p. = 6 puncte

 • •   formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

 • •  registrul stilistic adecvat cerinţei                                                                                      1 punct
 • •  respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;

 

3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

•

 • respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;

 

2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

•

 • respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                      (30 de puncte)

Conţinut – 16 puncte

– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din basmul cult studiat: prezentare adecvată şi nuanţată– 2 p.; prezentare schematică sau superficială– 1 p. 2 x 2 p. = 4 puncte

– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia dintre cele două personaje 4 puncte

•     prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje: prezentare adecvată şi nuanţată2 p.;încercare de prezentare sau tendinţă de rezumare – 1 p.

•     câte 1 punct pentru ilustrarea evoluţiei prin câte un episod/citat sau secvenţăcomentată– 2 x 1 p. = 2 p.;

−  câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale basmului cult studiat, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje  4 x 1 p. = 4 puncte

 

− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema basmului cult studiat se reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje: susţinere adecvată şi nuanţată– 4 p.; încercare de susţinere sau schematism – 2 p.;simplăformulare a opiniei – 1 p.  4 puncte

 

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris   3 puncte

•     text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică3 p.

•     text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică2 p.

•     text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.

 

− abilităţi de analiză şi de argumentare   3 puncte

•     relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 p.

•     relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.

•     relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.

−  utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată2 p.;vocabular restrâns, monoton – 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aşezarea în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Ilustrează, cu câte un exemplu din text, două trăsături ale genului liric.

4 puncte

Alte Lectii din romana