Varianta de rezerva Limba Romana Profil Uman si Pedagogic Sesiunea iunie-iulie Bacalaureat 2014

VARIANTA DE REZERVĂ BACALAUREAT 2014 SESIUNEA IUNIE - IULIE, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PROFIL UMAN ȘI PEDAGOGIC

 Examenul de bacalaureat naţional 2014 - Proba E. a) – 30 iunie 2014 Limba şi literatura română - Varianta 1

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic 

 

VARIANTA 1. Varianta aleasa de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2014, sesiunea iunie - iulie, ca varianta de rezervă.

În cadrul examenului de bacalaureat 2014, Limba şi literatura română are statutul de disciplină obligatorie, fiind susţinută la proba E. a). 

 Varianta de rezerva Limba Română, Profil Uman și Pedagogic Bacalaureat 2014 sesiunea iunie - iulie(*pdf)Varianta de rezervă Limba şi literatura română
sesiunea iunie-iulie

Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. a) – 30 iunie 2014 Limba şi literatura română
Varianta 1

Filiera teoretică– Profilul umanist; Filiera vocaţională– Profilul pedagogic

 

•      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citeşte următorul text:

 

Liniştea te-nsoţea pretutindeni, ca o suită.

Dacă ridicai o mână, se făcea în arbori tăcere.

Când mă priveai în ochi, împietrea o clipită din a timpului curgătoare putere.

 

Simţeam că pot adormi, visând stele locuite.

Şi, numai dacă m-ar fi atins umbra ta foşnitoare,

aş fi putut împinge nopţile-ncremenite

ca pe-o elice-naintând, spre soare.

 

Şi numai sentimentul acesta îmi da fericire,

numai gândul că sunt şi că eşti.

Sprijineam pe ţârâitul greerilor coviltire, s

ub care beam azurul decantat în ceşti.

 

Şi când sfârşeam cuvintele, inventam altele.

Şi când se-nsera cerul, inventam ceruri albastre,

şi când orele se-nverzeau ca smaraldele,

ne bronzam la lumina dragostei noastre.

 

... Dar tot timpul suna ceva ...

ceva răsuna, un cântec de iarbă cosită, de taciturne mări,

în care inima de-atunci îşi revărsa

meandrele pierdutelor candori.

(Nichita Stănescu, La-nceputul serilor)

 

Redacteazăpe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

 

1. 

1.

2.

Numeşte câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: liniştea și (î)naintând.

Explicărolul cratimei în secvenţa: pe-o elice.

2 puncte

 

2 puncte

 

3.

Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului stea.

2 puncte

 

4.

Menţionează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii prezente în textul dat.

4 puncte

 

5.

Precizează tema și un motiv literar, prezente în textul dat.

4 puncte

 

6.

Selectează două secvenţe, din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a imaginarului

 

poetic.

4 puncte

 

7.

Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din a doua strofă a textului dat.

4 puncte

 

8.

9.

Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric.

 Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, strofa a patra a textului, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.

4 puncte

4 puncte

 

 

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                        (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul scrierilor memorialistice în reconstituirea specificului unei epoci sau a unei perioade culturale/literare.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprim ării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

 

Redacteazăun eseu de 600 – 900 de cuvinte, în care să prezinţi relaţia dintre două personaje dintr-un text dramatic studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din textul dramatic studiat;

– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia dintre cele două personaje;

– ilustrarea a patru componente de structură şi de limbaj ale textului dramatic studiat, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: acţiune, conflict dramatic, relaţii temporale şi spaţiale, modalităţi de caracterizare a personajelor, registre stilistice, limbajul personajelor, notaţiile autorului etc.);

– susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului dramatic studiat se reflectă în

evoluţia relaţiei dintre cele două personaje.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte;utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;punctuaţia – 2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

 

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: liniştea– acalmia etc.; (î)naintând – avansând etc.) 2x1p=2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (marcheazărostirea legată a două cuvinte)

2 puncte

3. construirea oricărui enunţ în care se ilustrează sensul conotativ al substantivului indicat

2 puncte

4. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două mărci lexico- gramaticale ale subiectivităţii din textul dat (de exemplu: verbe la persoana I – sunt etc. şi pronume la persoana I – măetc.)

2x2p=4 puncte

5. câte 2 puncte pentru precizarea temei (iubirea) și a oricărui motiv literar (de exemplu: stelele etc.), prezente în textul dat 2x2p=4 puncte

6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic (de exemplu: Când mă priveai în ochi; tot timpul suna ceva etc.)

2x2p=4 puncte

7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din strofa a doua a textului dat 2x1p=2 puncte

– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificaţiei fiecăreia din cele două figuri de stil prezente în strofa a doua a textului dat 2x1p= 2 puncte

8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei şi sentimente; prezenţa instanţelor comunicării lirice – eul liric etc.) 2x1p=2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte cu exemplu din textul dat, a fiecăreia din cele două trăsături menţionate 2x1p=2 puncte

9. – comentarea strofei a patra, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice

3 puncte

•        comentare nuanţată, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice 3 p.

•        comentare schematică, prin evidenţierea ezitantă a relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice 2 p.

•        încercare de comentare 1 p.

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

 

•        formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare

parţial adecvată2 p.                                                                                                    4 puncte

•        utilizare adecvatăa mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea

raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare

parţial adecvată2 p.

4 puncte

− conţinutul argumentării:

•   formularea ipotezei/a propriei opinii faţăde problematica propusă                             2 puncte

•        câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei2x3p=6 puncte

•        câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate

 

 

2x3p=6 puncte

•

formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

 

•

registrul stilistic adecvat cerinţei

1 punct

•         respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;

3 sau mai multe greşeli – 0 p.)                                                                                    2 puncte

•        respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie

– 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

•     respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

Conţinut – 16 puncte

 

– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre

personajele alese din textul dramatic studiat                                                                2x2p=4 puncte

(Cele două puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:

•      prezentare nuanţată şi adecvatăa statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 2 p.

•      prezentare  schematică sau  superficialăa  statutului  social,  psihologic,  moral  etc.  al

personajului 1 p.)

– evidenţierea, prin douăe pisoade/citate/secvenţe comentate, a modului în care evolueazăr elaţia dintre cele două personaje 4 puncte

•     prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje şi ilustrarea acesteia prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 p.

•     prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje şi ilustrarea printr-un episod/citat/secvenţăcomentat/comentată2 p.

•      simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare 1 p.

– câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru componente de structură şi de limbaj ale

textului dramatic studiat, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje  4x1p=4 puncte

–  susţinerea  opiniei  formulate  cu  argumente  adecvate  4  p./încercare  de  susţinere  a  opiniei

formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p.

4 puncte

 

Redactare – 14 puncte

 

− organizarea ideilor în scris

3 puncte

•        3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică

•        2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică

•        1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta

− abilităţi de analiză şi de argumentare                                                                                   3 puncte

•        3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante

•        2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante

•        1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism

−  utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana