Lectii - Chimie

Structura si compozitia substantelor organice:  Conținuturi: Clasificarea compuşilor organici Elemente organogene Legături chimice în compuşii organici Tipuri de Catene de atomi de carbon Determinarea formulei Brute Determinarea formulei Moleculare Determ...
ACIZII CARBOXILICI   Conținuturi Acizi carboxilici:   - Formule de structură - Izomerie de catenă şi de poziţie - Proprietăţi fizice (stare de agregare, solubilitate, puncte de fierbere) - Proprietăţi chimice: • Reacții cu metalele reactive• Reacții c...
Definiție: Alcoolii sunt compuși organici care conțin în moleculă grupa hidroxil, - OH legată de un atom de carbon ce formează numai legături simple, σ.   Conținuturi Alcoolii: Denumire, formule de structură Metanol, etanol, glicerină Izomerie de ...
Itemi de evaluare CHIMIE CLASA a IX –a SEMESTRUL I Subiectul A 40 puncte Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză, care completează corect fiecare dintre următoarele afirmaţii.   1. Nucleul este partea...........................................
 Chimie anorganică – FIŞĂ teoretică – BACALAUREAT   TERMOCHIMIE – clasa a XII-a Reacţia exotermă ( exoenergetică )= reacţiile în care se degajă căldură. Reacţia endotermă ( endoenergetică ) = reacţiile în care se absoarbe căldură. Reacţia redox ...


Chimie Anorganica 15 variante rezolvate 2019-2016:     PDF: 15 Variante rezolvate Chimie Anorganica Bacalaureat 2019 - 2016...
Ghid pentru bacalaureat: Chimie Anorganică:  Sistemul periodic. CONFIGURAȚIA ELECTRONICĂ A ATOMILOR DIN PERIOADELE 1, 2 ȘI 3  Sistemul periodic Elementele sunt aranjate in Sistemul Periodic in functie de Z. In functie de proprietatile care se repeta ele pot fi aranjate...
Ghid pentru bacalaureat: Chimie Anorganică:  Structura învelişului electronic Orbital atomic Substrat Mişcare de spin Strat Configurație electronică Tipuri de orbitali : 4 tipuri de orbitali s, p, d, f Element reprezentativ Element tranzițional Principiu...
CHIMIE ANORGANICĂ. GHID BACALAUREAT: STRUCTURA SUBSTANTELOR: ATOMUL. ELEMENT CHIMIC. SIMBOL CHIMIC. MASA ATOMICA. MOLUL DE ATOMI.             Atomul = cea mai mica particula dintr-o substanta care prin metode fizice sau chimice obisnuite nu mai poate fi divizat. ...
  NOMENCLATURA COMBINAŢIILOR CHIMICE ANORGANICE În anul 1970, Comisia pentru nomenclatură constituită de I.U.P.A.C (International Union of Pure and Applied Chemistry) a stabilit regulile pentru scrierea şi denumirea compuşilor chimici anorganici (How to Name an Inorgani...
LEGILE COMBINAŢIILOR CHIMICE - LEGILE GENERALE ALE CHIMIEI   Legea conservării materiei (Lomonosov- Lavoisier) Legea proporţiilor definite în greutate (legea constanţei compoziţiei - Proust) Legea echivalenţilor Legea proporţiilor multiple (Dalton) ...
Cuprins Lecţii - Chimia Organica1. Structura si compozitia substantelor organice1.1. Structura si compozitia substantelor organice. Formule si aplicatii1.2. Legãtura chimicã în compusi.1.3. Izomeria compusilor organici2. Hidrocarburi2.1. Hidrocarburi saturate (alcani)2.2. Hid...
COMPUŞI   MACROMOLECULARI ARTIFICIALI     Compuşii  macromoleculari artificiali se obţin din polimerii naturali în rezultatul modificării  chimice. Modificarea polimerilor naturali se efectuază cu scopul de ai îmbunătăţi u...
Compuşii macromoleculari sunt compuşii organici, masa moleculară a cărora atinge mărimi de la cîteva mii pînă la cîteva milioane, iar în unele cazuri atinge chiar zeci de milioane. În componenţa moleculelor compuşilor macromoleculari intră sute şi mii de atom...
Substanţele proteice     Proteinele sunt polimeri naturali, care reprezintă catene formate din resturi de aminoacizi:    În proteine se întîlnesc resturi de numai a 20 de aminoacizi. Spre deosebire de ceilalţi polimeri atît...
Amidonul este  un compus macromolecular organic.   Amidonul  este  constituit  din  resturi  de  D-glucoză,  avînd  formula moleculară (C6H10O5)n. Este răspîndit în lumea vegetală acumulîndu-se în seminţe,  tub...
Celuloza Celuloza este  un compus macromolecular organic.     Formula   moleculară  a  celulozei  este  (C6H10O5)n.  În  molecula  de celuloză resturile de D-glucoză sunt unite între ele prin legăt...
   Cauciucul natural - este un compus de origine vegetală, caracterizat de o elasticitate înaltă, folosit în mare parte pentru prepararea gumelor şi a obiectelor din gumă. Se obţine din sucul heveii braziliene.    Din  punct  de  ved...
 COMPUŞII MACROMOLECULARI SINTETICI    Compuşii  macromoleculari  sintetici  sunt  compuşi ce se obţin în urma reacţiilor de polimerizare şi policondensare a monomerilor.    Din aceştia pot fi enumeraţi următorii co...
  ACIZI NUCLEICI     Acizii  nucleici  sunt  compuşii macromoleculari, ce rezultă prin policondensarea unor unităţi mai simple numite nucleotide (sau mononucleotide). Astfel  acizii  nucleici sunt nişte polinucleotide. Nucleotidele, la rîndul lor, sunt compuse di...
PROTEINE   Definiţie: Proteinele sunt substanţe macromoleculare naturale care dau prin hidroliză aminoacizi.   CLASIFICARE. NOMENCLATURĂ.     Proteinele pot fi clasificate după diferite criterii:  I = după structură:      - simple, care  la  hidroliza  ...
 HIDRAŢII DE CARBON SAU ZAHARIDELE    Hidraţii de carbon (glucide sau zaharidele) sunt compuşi organici, molecula cărora constă  din  trei elemente - carbon, oxigen şi  hidrogen, iar raportul dintre numărul  de  atomi  de h...
GRĂSIMI (gliceride)     Definiţie: Grăsimile sunt amestecuri de esteri simpli sau micşti ai glicerinei cu acizi graşi saturaţi sau nesaturaţi, cu următoarea formulă generală:              &n...
 LEGĂTURA GENETICĂ DINTRE CLASELE DE COMPUŞI ORGANICI     Între clasele de compuşi organici: hidrocarburi, compuşi halogenaţi, compuşi oxigenaţi şi alte clase de compuşi organici există o legătură genetică indisolubilă, la baza căreea se ...
AMINOACIZI. PROTEINE   Conținuturi:   Aminoacizi (glicina, alanina, valina, serina, cisteina, acidul glutamic, lisina)  Denumire, clasificare Izomeria aminoacizilor Proprietăţi fizice și chimice (caracter amfoter, condensarea aminoacizilor) Identifi...
AMINELE       Definiţie: Aminele sunt compuși organici care conțin în molecula lor una sau mai multe grupe amino, —NH2, grefate pe un rest alifatic sau aromatic.   I. NOMENCLATURĂ. CLASIFICARE. IZOMERIE       Deoa...
 NITROCOMPUŞII        Nitrocompuşii sunt compuşii organici în care radicalul de hidrocarbură este legat de grupa funcţională nitro -NO2. Astfel, compoziţia chimică a acestor compuşi poate fi redată prin formula generală R-NO2. &n...
  LEGĂTURA GENETICĂ ÎNTRE CLASELE DE COMPUŞII OXIGENAŢI   Între compuşii organici oxigenaţi (alcooli, eteri, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri) există o legătură indisolubilă, care se manifestă prin posibilităţile de ransformare pe cale chi...
ESTERII    Definiţie.  Esterii reprezintă nişte derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici formaţi la eliminarea apei între o grupare carboxil şi una hidroxil de tip alcoolic sau fenolic.      Formula generală a esterilor este:...
Aldehide si cetone    COMPUŞI CARBONILICI: ALDEHIDE şi CETONE   Definiţie:  Compușii carbonilici sunt substanțe organice care conțin înmolecula lor grupa funcțională carbonil,  –C=O    | , în care un atom de ...
1 2 3 »