19 – 29 aprilie 2010 Evaluarea competentelor digitale (calculator) – proba D


19 – 29 aprilie 2010 va avea loc examenul de bacalaureat la proba evaluării competenţelor digitale (proba de calculator) – proba D În data de 20 ianuarie 2010 MECTS (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) a organizat Simularea probei de evaluare a competentelor digitale pentru bacalaureat 2010. Cum se va desfăşura Proba D de evaluare a competenţelor digitale? Proba de evaluare a competenţelor digitale are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat, pentru elevii de la toate filierele şi profilurile. Susţinerea acestei probe este o condiţie necesară pentru participarea la probele scrise. Proba se va desfăşura în perioada stabilită prin Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, după un grafic stabilit la nivelul fiecărui centru de examen, în funcţie de dotarea cu calculatoare a acestuia. Graficul va fi predat comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat, conform calendarului de bacalaureat. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar va pune la dispoziţia centrelor de examen câte un subiect de examen, în fiecare dintre zilele alocate probei, care va putea fi accesat la ora şi prin mijloacele stabilite prin procedurile specifice. Un subiect va conţine un număr de aproximativ 15-20 de itemi care vizează competenţe din următoarele domenii: 1. Concepte de bază privind sistemele de calcul 2. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor. Sisteme de operare 3. Procesoare de texte 4. Procesoare de calcul tabelar 5. Prezentări 6. Baze de date 7. Mijloace moderne de comunicare. Reţeaua Internet. Competenţele evaluate sunt cuprinse în programa de bacalaureat pentru proba de evaluare a competenţelor digitale. Intervalul de timp alocat pentru rezolvarea unui subiect este de maximum 90 de minute. Desfăşurarea probei Proba de evaluare a competenţelor digitale se desfăşoară în laboratoarele de informatică din fiecare unitate şcolară, pe parcursul perioadei menţionate în metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. Competenţele vizate vor fi testate prin itemi specifici şi prin prelucrări efectuate asupra unui pachet de fişiere, cu conţinut specific domeniilor de competenţă testate, pachet care va fi copiat pe calculator, înainte de începerea probei. Pentru fiecare centru de examen vor fi furnizate de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar mai multe pachete distincte de fişiere. Fişierele din fiecare pachet vor fi formate din aceleaşi elemente de principiu (de exemplu o zonă de text, o imagine, un tabel etc.), dar aceste elemente vor avea un conţinut distinct pentru fiecare pachet în parte. Toate pachetele vor fi distribuite pe calculatoarele din laborator, în ordine, astfel încât oricare două calculatoare care se învecinează să aibă pachete diferite. Astfel, toţi elevii care vor susţine proba în aceeaşi zi vor primi acelaşi subiect, dar prelucrările menţionate în cerinţe vor fi realizate asupra unor pachete de fişiere individuale. Accesul la reţeaua Internet este permis numai în primele 30 de minute de la primirea subiectelor, timp în care se recomandă rezolvarea cerinţelor specifice. Evaluarea se realizează pe baza fişierelor prelucrate conform cerinţelor din subiect, precum şi pe baza răspunsurilor furnizate de către elev, completate pe foaia de examen. Subiectul este structurat pe patru categorii de itemi: I – Prima categorie de itemi vizează competenţe elementare: de exemplu identificarea pachetului de fişiere furnizat, completarea datelor personale într-un document electronic. Aceste cerinţe sunt notate cu 2-3 puncte. II – A doua categorie cuprinde itemi de tip obiectiv; cerinţele vizează în principal competenţe din domeniul Concepte de bază privind sistemele de calcul. În principiu, fiecare item din această categorie este notat cu 2 sau 3 puncte, fiind aproximativ 5 astfel de itemi. III – A treia categorie cuprinde itemi cu alegere multiplă, cerinţele vizând în principal competenţe din domeniul Mijloace moderne de comunicare, Reţeaua Internet. În principiu, fiecare item din această categorie este notat cu 2 puncte, fiind aproximativ 5 astfel de itemi. IV – A patra categorie de itemi cuprinde cerinţe de tip rezolvare de probleme – activităţi practice cum ar fi prelucrarea fişierelor din pachetul furnizat, vizând în principal domeniile de competenţă Procesoare de texte, Procesoare de calcul tabelar, Prezentări, Baze de date. Itemii din această categorie sunt notaţi cu 3-5 puncte. În funcţie de punctajul obţinut, se va stabili nivelul de competenţă digitală a candidatului, după cum urmează: a) 0-25 puncte – utilizator începător; b) 26-50 puncte – utilizator de nivel mediu; c) 51-74 puncte – utilizator avansat; d) 75-100 puncte – utilizator experimentat. Model de subiecte competente digitale

Ultimele Articole