Inscrierea la bacalaureat. Acte necesare pentru inscrierea la bacalaureat 2010


În perioada 14 – 18 decembrie 2009 are loc înscrierea la examenul de bacalaureat 2009 - 2010. La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin: -fişă-tip informatizată (cerere individuală de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului şi lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat), la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, în perioada 14 – 18 decembrie 2009 Înscrierea la prima sesiune de bacalaureat 2010 pentru elevii din seria curentă a) pentru candidaţii din seria curentă, profesorii diriginţi întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidenţele din licee. Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginţi depun şi fişa-tip informatizată, tipărită şi semnată de fiecare candidat, în care acesta îşi asumă opţiunile pentru obiectele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de bacalaureat. Înscrierea la a doua sesiune de bacalaureat 2010 pentru elevii din anii precedenţi şi ce din seria curentă b) pentru candidaţii din anii precedenţi şi pentru candidaţii din seria curentă, în cazul celei de a doua sesiuni, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat, de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor). Înscrierea la examenul de bacalaureat 2010 pentru elevii din seriile anterioare c) pentru candidaţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidaţii se pot înscrie pentru a susţine bacalaureatul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe. Înscrierea la examenul de bacalaureat 2010 pentru elevii care au fost respinşi la sesiunile anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicită recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate. Adeverinţa va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinută şi nota obţinută la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţă. Adeverinţa va fi semnată de directorul şi de secretarul unităţii de învăţământ absolvite şi va purta ştampila acesteia. (2) Recunoaşterea probelor promovate în sesiunile anterioare se face în conformitate cu prevederile alin. (1), după cum urmează: a) proba orală de limba şi literatura română se echivalează cu proba A) de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română; b) proba orală de limba şi literatura maternă se echivalează cu proba B) de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale; c) proba orală susţinută la una din limbile moderne de circulaţie internaţională studiate în liceu se echivalează cu proba C) de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu; d) proba scrisă la limba şi literatura română se echivalează cu proba E)a) probă scrisă la limba şi literatura română; e) proba scrisă la limba şi literatura maternă se echivalează cu proba E)b) probă scrisă la limba şi literatura maternă; f) proba scrisă susţinută în sesiunile anterioare la oricare din probele d), e) sau f), la matematică, respectiv istorie, se echivalează cu proba E)c), definită conform prezentei metodologii; g) proba scrisă susţinută la una din disciplinele fizică, chimie, biologie, informatică, respectiv geografie, filozofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi sociologie în cadrul probelor d), e) sau f) din sesiunile anterioare se echivalează cu proba E) d), definită conform prezentei metodologii. (3) Recunoaşterea probelor menţionate la alin. (2) f) şi la alin. (2) g) promovate în sesiunile anterioare se face doar dacă disciplinele susţinute coincid cu disciplinele pe care absolvenţii promoţiei 2010 au dreptul să le susţină în cadrul examenului de bacalaureat 2010, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvite. (4) Pentru absolvenţii din seriile anterioare, cărora le-a fost echivalată proba orală promovată la limba şi literatura română, limba şi literatura maternă sau la limba modernă nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică. Art.37 - (1) Recunoaşterea unora dintre probele promovate în sesiunile anterioare, pentru sesiunea curentă, este condiţionată de solicitarea scrisă de recunoaştere a probelor promovate în sesiunile menţionate la art. 4., care se face în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2010. Candidaţii vor preciza în fişa de înscriere probele şi disciplinele corespunzătoare la care doresc să li se recunoască rezultatele obţinute în sesiunile menţionate la art. 4. În fişa de înscriere se specifică, de asemenea, probele pe care solicită să le susţină, respectiv disciplina pe care doresc să o susţină la fiecare probă, precum şi tipul de subiect pentru disciplina respectivă. (2) Nedepunerea cererii de recunoaştere a uneia dintre probele promovate într-o sesiune conduce la prescrierea dreptului de a solicita recunoaşterea notei iniţiale. În cazul în care candidatul a susţinut, în sesiuni succesive, aceeaşi probă, la o eventuală nouă cerere de recunoaştere a probei respective, i se va recunoaşte ultima notă obţinută la această probă. Directorii unităţilor de învăţământ liceal centralizează opţiunile şi transmit situaţia comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti până la data de 8 ianuarie. Conform art. extrase din Metodologia de organizare a examenului de bacalaureat 2009 - 2010

Ultimele Articole