CALCULUL MEDIEI GENERALE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2010


CALCULUL MEDIEI GENERALE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2010 Roman Stefan ne-a trimis un document care explica cum se calculeaza media generala a examenului de bacalaureat. In acest fiser gasiti pasii necesari: calculul mediei generale a examenului de bacalaureat din 2010 VIII. STABILIREA REZULTATELOR FINALE ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR extras din Metodologia examenului de bacalaureat 2010
Art.70 - (1) După încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat şi după evaluarea şi notarea tuturor lucrărilor scrise, se comunică rezultatele finale pentru toţi candidaţii. (2) Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe. (3) Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi la o probă. (4) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) au susţinut probele de evaluare a competenţelor prevăzute în prezenta metodologie la art. 41, alin. (1), lit. A), B),C), D); b) au susţinut toate probele scrise prevăzute în prezenta metodologie la art.41, alin. (1) lit. E) şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea; c) au obţinut, la probele scrise precizate la alin. art. 41, alin. (1) lit. E), cel puţin media 6. (5) Media notelor la probele scrise, menţionată la alin. (4), punctul c), se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat. (6) Candidatul care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile precizate la alin. (4) este declarat „reuşit”. (7) Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00. (8) Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condiţiile menţionate la alin.(4), precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”. (9) Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat. (10) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice. (11) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale bacalaureatului se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media generală, acolo unde este cazul, participarea şi, după caz, rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor şi rezultatul final: „reuşit"/„respins"/„neprezentat"/„eliminat din examen”. (12) Rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale nu se contestă.

Ultimele Articole