Examenul de bacalaureat 2010


Examenul de bacalaureat 2010 are o nouă structură, conform Noului Cod al Educaţiei [ Descarcă Noul Cod al Educatiei ].
Art. 55 din Noul Cod al Educaţiei face următoarele precizări în ceea ce priveşte examenul de bacalaureat 2010:

Art. 55 - Examenul naţional de bacalaureat
(1) Evaluarea si certificarea rezultatelor învăţării la finalizarea învăţământului secundar superior, liceal, se realizează prin examenul naţional de bacalaureat.
(2) Examenul naţional de bacalaureat constă din următoarele evaluări sumative:
a) Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română si, după caz, în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător din cadrul naţional de referinţă pentru comunicare orală în limba română, respectiv în limbile minorităţilor naţionale studiate în scoală, derivat din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi si stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării si inovării;
b) Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi.
Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar examene cu recunoastere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării si inovării;
c) Evaluarea competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează pe parcursul învăţământului preuniversitar examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării si inovării;
d) Evaluarea competenţelor formate pe durata învăţământului secundar superior, liceal.
Rezultatul evaluării se exprimă prin notele obţinute la următoarele probe scrise obligatorii:
i) Probă scrisă la Limba si literatura română – probă comună pentru toate filierele, profilurile si specializările;
ii) Probă scrisă la Limba si literatura maternă – probă comună, pentru aceeasi limbă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, la toate filierele, profilurile si specializările;
iii) O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră si profil, după cum urmează:
- Matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;
- Istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;
iv) O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline:
- Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică, pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică, sau, după caz, pentru filiera vocaţională;
- Geografie, Filosofie, Logică, argumentare si comunicare, Economie, Psihologie si, după caz, Sociologie, pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională.
(3) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au susţinut probele precizate la alin. (2) lit. a), b) si c);
b) au susţinut toate probele scrise precizate la alin. (2) lit. d) si au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
c) media aritmetică calculată cu două zecimale exacte a notelor obţinute la probele scrise precizate la alin. (2) lit. d) este cel puţin 6.
(4) Media obţinută la examenul naţional de bacalaureat este media aritmetică calculată cu două zecimale exacte a notelor obţinute la probele scrise precizate la alin. (2) lit. d).
(5) În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat si, separat, certificate pentru atestarea nivelului de competenţă corespunzător evaluărilor precizate la alin. (2), lit. a), b) si c).
(6) Diploma de bacalaureat conferă dreptul de acces în învăţământul superior, în condiţiile prezentei legi.
(7) Eliberarea certificatelor pentru atestarea nivelului de competenţă stabilit în urma susţinerii evaluărilor precizate la alin. (2) lit. a), b) si c) nu este condiţionată de promovarea probelor scrise precizate la alin. (2) lit. d).
(8) Absolvenţii care au promovat toate clasele învăţământului secundar superior, liceal, cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul naţional de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.
(9) În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, sunt recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările precizate la alin. (2) lit. a), b) si c) care au fost susţinute, respectiv rezultatele la probele scrise precizate la alin. (2) lit. d) care au fost promovate cu cel puţin nota 5.
(10) În decursul unui an scolar se organizează două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat.
(11) Candidaţii proveniţi din învăţământul preuniversitar de stat pot susţine examenul naţional de bacalaureat fără taxă de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării.
(12) Organizarea si desfăsurarea examenului naţional de bacalaureat si programele pentru evaluările din cadrul acestuia se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării si inovării si dată publicităţii pentru fiecare promoţie până la data intrării acesteia în clasa a IX-a.
(13) La întocmirea programelor pentru evaluările din cadrul examenului naţional de bacalaureat sunt consultate, după caz, si instituţiile de învăţământ superior.
(14) Evaluările precizate la alin. (2) lit. a), b) si c) se organizează si se desfăsoară la nivelul unităţii de învăţământ, pe parcursul clasei terminale de liceu, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ si numite prin decizie a inspectorului scolar general, în condiţii stabilite prin metodologia precizată la alin. (12).
(15) Probele scrise din examenul naţional de bacalaureat, precizate la alin. (2) lit. d), se susţin după finalizarea clasei terminale de liceu, în faţa unei comisii stabilite de inspectoratul scolar.
(16) Comisia precizată la alin. (15) este condusă de un presedinte numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării si inovării dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul stiinţific de doctor. În situaţii bine justificate, poate fi numit în funcţia de presedinte si un cadru didactic din învăţământul secundar superior, liceal, având gradul didactic I si performanţe profesionale deosebite, titular în altă unitate de învăţământ decât cea
în care se susţin probele scrise din examenul naţional de bacalaureat.
(17) Comisia precizată la alin. (15) este alcătuită din profesori de la alte unităţi de învăţământ decât cele în care se susţin probele scrise din examenul naţional de bacalaureat.
(18) Numărul comisiilor precizate la alin. (15) si numărul unităţilor de învăţământ în care se desfăsoară probele scrise din examenul naţional de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării la propunerea inspectoratelor scolare.
(19) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice.
(20) Elevii pot opta si pentru susţinerea bacalaureatului internaţional, cu finanţare din surse proprii.
Ministerul Educaţiei, face precizarea că metodologiile care reglementează organizarea examenului naţional de Bacalaureat sunt finalizate şi urmează a fi publicate imediat după ce va fi publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa de Urgenţă referitoare la organizarea examenului de Bacalaureat.
MECI face menţiunea că această Ordonanta de Urgenta a fost prezentată şi adoptată în şedinţa de Guvern din data de 09.09.2009.

Update: Au fost publicate: Metodologia,programa, calendarul si lista disciplinelor pentru bac 2010 Descarca:
1. Programa la toate materiile pentru examenul de bacalaureat 2009 - 2010
2. Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2009 - 2010
3. Calendarul examenului de bacalaureat 2010
4. Lista disciplinelor la care se sustine bacalaureatul 2010
5. Atributiile membrilor din comisia de bacalaureat 2010
6. Planuri de invatamant, clasa XI, ruta directa, pentru profilurile Resurse, Servicii si Tehnic

Ultimele Articole