Limba romana subiect extras + barem de notare bacalaureat 2010


Probă scrisă la Limba si literatura română - Varianta 8 Examenul de bacalaureat 2010 Proba E) a) Probă scrisă la Limba si literatura română VARIANTA 8 • Toate subiectele (I, II si III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) Se dă următorul text: Actul II, Scena VIII IORGU, ZOIŢA IORGU: Slavă Domnului, că mă găsesc, în sfârsit, singur cu d-ta, cucoană Zoiţă... ZOIłA (voind să iasă, în parte): Degrabă ţi-a fi? IORGU: Nu fugi, îngerasule!... Nu mă lipsi de fericirea ce sâmt a te videa si a-ţi spune cât te iubesc. ZOIłA: Domnule... IORGU: Ah!... când ai sti câte pătimesc în sufletul meu din ceasul cum te-am zărit! Zi si noapte te visez cu ochii deschisi si nu pot nici să mănânc, nici să beu, nici să trag ciubuc. ZOIłA: Vai de mine!... vorbeste mai încet că te-aude bărbatu-meu. IORGU: Te iubesc mai presus decât cum iubeste un giudecător aurul!... Pune-ţi dar în gând cât te iubesc!... ZOIłA: Adevărat grăiesti?... IORGU: Să n-am parte de bărbatu-tău, dacă-ţi spun minciuni... Zoiţo... Zoiţo! KIULAFOGLU (strigând din culise): Zoiţa... Zoiţa! ZOIłA (lui Iorgu): Fugi că vine. IORGU (voind să fugă): M-am dus. ZOIłA (în parte): Îmi vine-o idee. (Lui Iorgu, oprindu-l.) Nu pe-acolo. IORGU: Da pe unde? ZOIłA: Ascunde-te aici în ceasornic, pân’ ce-oi depărta pe bărbatu-meu. IORGU: Cum [...] în ceasornic? ZOIłA: Dacă mă iubesti! IORGU: Te iubesc; dar ce are-a face dragostea mea cu ceasornicul? KIULAFOGLU (asemene): Zoiţa... Zoiţa! ZOIłA: Întră degrabă că ţi-oi tălmăci eu mai pe urmă... IORGU: Da nu se poate, soro... ZOIłA: łi-i frică poate? IORGU: Frică?... ha, ha, ha! Nu cunosti pe Iorgu. ZOIłA: Ei; apoi ce te mai opreste? IORGU: Zi dintâi că mă iubesti s-apoi intru si în tartar*. ZOIłA (deschizând ornicul*): Te iubesc. IORGU: Încă o dată... (Întră în ornic.) ZOIłA: Te iubesc. (În parte.) Am câstigat rămăsagul*. (Vasile Alecsandri, Iorgu de la Sadagura) *tartar, tartaruri, s.n. – (în credinţa crestină) iad, infern *ornic, ornice, s.n. – (înv.) ceasornic (de perete); orologiu, pendulă *rămăsag, rămăsaguri, s.n. – prinsoare, pariu Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Numeste câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: fericirea si ceasul. 2 puncte 2. Explică rolul virgulei în secvenţa: Da nu se poate, soro... 2 puncte 3. Construieste un enunţ în care să folosesti o locuţiune/ expresie care să conţină substantivul ochi. 2 puncte 4. Precizează tema discuţiei dintre personajele Iorgu si Zoiţa în fragmentul dat. 4 puncte 5. Transcrie o replică din text rostită de Iorgu, pentru a ilustra comicul de limbaj. 4 puncte 6. Selectează, din text, două cuvinte/ grupuri de cuvinte care reprezintă mărci ale adresării directe. 4 puncte 7. Prezintă rolul indicaţiilor scenice din fragmentul dat. 4 puncte 8. Comentează, în 6 – 10 rânduri, următoarea secvenţă din text: Te iubesc. (În parte.) Am câstigat rămăsagul. 4 puncte 9. Menţionează două trăsături ale textului dramatic prezente în fragmentul dat. 4 puncte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) Scrie un text de tip argumentativ de 15 – 30 de rânduri despre omenie, pornind de la următorul proverb: Fapta bună laudă pe om. Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: - să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri 6 puncte - să ai conţinutul si structura adecvate argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei, enunţarea si dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente 18 puncte - să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuaţie) si limita de spaţiu indicată 6 puncte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Redactează un eseu de 2 – 3 pagini, în care să prezinţi particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: - menţionarea a patru elemente de structură ale basmului cult, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale si spaţiale, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, construcţia personajului, modalităţi de caracterizare etc.); - prezentarea statutului psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele basmului cult pentru care ai optat; - evidenţierea a două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative pentru ilustrarea unei trăsături a personajului ales; - susţinerea unui punct de vedere personal despre modul în care se reflectă o idee sau tema basmului cult pentru care ai optat, în construcţia personajului ales. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; asezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini si să dezvolte subiectul propus. BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE VARIANTA 8 • Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. • Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. • Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. SUBIECTUL I (30 de puncte) 1. câte 1 punct pentru numirea oricăror sinonime pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu, fericirea - bucuria, ceasul - clipa) 2x1p=2 puncte 2. explicarea rolului virgulei în secvenţa dată 2 puncte 3. construirea oricărui enunţ în care se foloseste locuţiunea/ expresia care conţine substantivul ochi 2 puncte 4. precizarea temei discuţiei dintre personajele date (de exemplu, iubirea) 4 puncte 5. transcrierea oricărei replici din text, rostite de Iorgu, pentru a ilustra comicul de limbaj (de exemplu, Să n-am parte de bărbatu-tău, dacă-ţi spun minciuni... Zoiţo... Zoiţo!) 4 puncte 6. câte 2 puncte pentru selectarea, din text, a oricăror două cuvinte/ grupuri de cuvinte care reprezintă mărci ale adresării directe (de exemplu, Nu fugi, îngerasule!...; Da’ nu se poate, soro…) 2x2p=4 puncte 7. prezentarea rolului indicaţiilor scenice din fragmentul dat 4 puncte 8. - comentarea secvenţei date (comentare: adecvată si nuanţată - 3 p.; parţial adecvată - 1 p.) 3 puncte - respectarea limitei de spaţiu indicate 1 punct 9. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două trăsături ale textului dramatic prezente în fragmentul dat (de exemplu, existenţa replicilor, a indicaţiilor scenice; structurarea textului în acte si scene) 2x2p=4 puncte SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte) - construcţia discursului de tip argumentativ: - structurarea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente – ipoteza, enunţarea si susţinerea argumentelor, concluzia (structurare: adecvată - 3 p./ parţial adecvată - 1 p.) 3 puncte - utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri – de exemplu, verbe de opinie, adverbe/ locuţiuni adverbiale de mod, folosite ca indicatori ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/ locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi (utilizare: adecvată - 3 p./ parţial adecvată - 1 p.) 3 puncte - conţinutul si structura argumentării: - formularea ipotezei 3 puncte - câte 3 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente [pro si/ sau contra] adecvate ipotezei 2x3p=6 puncte - câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăreia dintre argumentele enunţate 2x3p=6 puncte - formularea unei concluzii pertinente 3 puncte - respectarea normelor limbii literare si a limitei de spaţiu indicate: - registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct - respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli din punct de vedere lexical sau morfosintactic - 2 p.; 2 greseli - 1 p.; 3 sau mai multe greseli - 0 p.) 2 puncte - respectarea normelor de ortografie si de punctuaţie (0-1 greseli din punct de vedere ortografic si de punctuaţie - 2 p.; 2 greseli - 1 p.; 3 sau mai multe greseli - 0 p.) 2 puncte - respectarea limitei de spaţiu indicate 1 punct SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte) Conţinut – 16 puncte - câte 1 punct pentru menţionarea oricăror patru elemente de structură ale basmului cult, semnificative pentru realizarea personajului ales 4x1p=4 puncte - prezentarea statutului psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele basmului cult pentru care candidatul a optat (prezentare: detaliată si nuanţată - 4 p./ schematică, fără raportare la conflictul/ conflictele basmului - 1 p.) 4 puncte - câte 2 puncte pentru evidenţierea a două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative pentru ilustrarea unei trăsături a personajului ales 4 puncte - formularea unui punct de vedere personal în concordanţă cu cerinţa 2 puncte - susţinerea punctului de vedere formulat 2 puncte Redactare – 14 puncte - organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente – introducere, cuprins si încheiere, iar construcţia paragrafelor subliniază ideile; succesiunea logică a ideilor - 3 p.; părţile componente ale textului pot fi recunoscute, dar nu există echilibru între ele, iar ideile sunt, în general, evidenţiate prin paragrafe - 2 p.; plan vag de structurare a textului, iar trecerea de la o idee la alta nu este evidenţiată - 1 p.) 3 puncte - abilităţi de analiză si de argumentare (relaţia adecvată idee-argument, utilizarea de argumente convingătoare, formularea de judecăţi de valoare - 3 p.; analizarea ideilor prezentate cu unele elemente de interpretare - 2 p.; afirmaţii nesusţinute prin argumente, prezentarea de idei irelevante, schematism - 1 p.) 3 puncte - utilizarea limbii literare (stil si vocabular adecvate conţinutului eseului, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată - 2 p.; vocabular restrâns, monoton - 1 p.) 2 puncte - ortografia (0-1 erori - 2 p.; 2 erori - 1 p.; 3 sau mai multe erori - 0 p.); 2 puncte - punctuaţia (0-1 erori - 2 p.; 2 erori - 1 p.; 3 sau mai multe erori - 0 p.); 2 puncte - asezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct - încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată 1 punct Descarca subiectele + baremele Limba si literatura romana - subiect extras iunie 2010 Limba si literatura romana - barem de notare

Ultimele Articole