Subiectele extrase la proba scrisa de Limba si Literatura Romana Bac2011


Subiectul I - 9 cerinte dintr-un fragment din "Nunta in cer" de Mircea Eliade.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Se dă următorul text: Mi-am dat seama că nu se gândea întotdeauna la o eventuală despărţire; asemenea gânduri, cumplite, le respingea cu dârzenie întreaga ei fiinţă. Dar bănuia că viaţa aceasta, trăită împreună clipă de clipă, miracolul acela, a două făpturi necontenit prezente una pentru alta, nu va putea dura. Îşi dădea seama, zărindu-mă uneori în faţa raftului cu cărţi, că în curând mă va cuprinde vechea mea patimă, şi că atunci munca mă va fura de lângă ea ceasuri şi zile întregi. Ştia că setea mea de creaţie, de scris, a fost numai adormită, că ea nu va putea fi definitiv stinsă. Se împăcase cu acest destin -despărţirea noastră pentru lungi, chinuitoare intervale - dar l-ar fi voit cât mai târziu împlinit. Câteodată îşi spunea că e imorală cu dragostea ei strivitoare, că un om nu poate trăi fără să muncească şi mai ales un artist nu are dreptul să-şi îngroape talentul într-o dragoste fericită. şi pentru fiinţa ei cinstită îndoielile acestea erau chinuitoare. DAr întotdeauna sfârşea prin a-şi spune că, moral sau imoral, bine sau rău, toate acestea n-au nicmic de-a face cu adevărata, tainica dragoste; că întâlnirea noastră este singurul lucru esenţial, real, iar toate celelalte - muncă, creaţie, talent, onoare şi câte vor mai fi - nu preţuiesc nimic, căci toate sunt zădărnicii omeneşti ale pământului... (Mircea Eliade, Nuntă în cer) CERINŢE Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la text: 1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: despărţire, patimă. 2. EXplică rolul punctelor de suspensie în secvenţa: căci toate sunt zădărnicii omeneşti ale pământului... 3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul gând. 4. Precizează tipul de perspectivă narativă din textul citat. 5. Transcrie două cuvinte din text care aparţin câmpului semantic al creaţiei. 6. Notează două motive literare din textul dat. 7. Prezintă semnificaţia unei figuri de stil din textul dat. 8. Menţionează două trăsături ale genului epic, ilustrându-le cu exemple din text. 9. Comentează, în şase-zece rânduri, următoarea secvenţă din textul dat: "DAr întotdeauna sfârşea prin a-şi spune că, moral sau imoral, bine sau rău, toate acestea n-au nicmic de-a face cu adevărata, tainica dragoste; că întâlnirea noastră este singurul lucru esenţial, real, iar toate celelalte - muncă, creaţie, talent, onoare şi câte vor mai fi - nu preţuiesc nimic, căci toate sunt zădărnicii omeneşti ale pământului... "

SUBIECTUL II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 15-30 de rânduri despre cunoaşterea de sine, pornind de la ideile sugerate de afirmaţia lui Nichita Stănescu: A avea un ideal înseamnă a avea o oglindă. În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: - să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte - să redactezi conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte - să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie)şi limita de spaţiu indicată. 6 puncte Atenţie! Formulările de tipul Sunt/ nu sunt de acord cu afirmaţia... / Autorul are dreptate când afirmă că.../ Afirmaţia autorului este corectă..., neînsoţite de enunţarea propriei opinii, nu se consideră ipoteză. Subiectul III Caracterizarea unui personaj dintr-o operă dramatică de I.L.Caragiale, Camil Petrescu sau Marin Sorescu. Adica un personaj din "O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale, "Jocul ielelor" de Camil Petrescu sau "Iona" de Marin Sorescu.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de două-trei pagini, despre particularităţile de construcţie a personajului dintr-un text dramatic studiat, aparţinând unuia dintre autorii canonici: I.L. Caragiale, Camil Petrescu sau Marin Sorescu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: -susţinerea unei opinii despre modul în care se reflectă tema textului dramatic în construcţia personajului ales; - prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales prin raportare la conflictul/conflictele textului dramatic; - relevarea unei trăsături dominante a personajului, ilustrate prin două episoade/ secvenţe dramatice semnificative/citate comentate; - ilustrarea a patru elemente de structură şi compoziţie ale textului dramatic ales, semnificative pentru tipologia personajului (acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, indicaţii scenice, tehnici specifice, limbaj, final etc.) Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris - 3 puncte; abilităţi de analiza şi argumentare - 3 puncte; utilizarea limbii literare - 2 puncte; ortografia - 2 puncte; punctuaţia - 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea - 1 punct; incadrarea in limita de spaţiu indicată - 1 punct) În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini şi să dezvolte subiectul propus. Citeşte/Descarcă:

SUBIECT EXTRAS ROMANA SCRIS SESIUNEA IUNIE BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Subiectul al III-lea - Modele de REZOLVARI

O scrisoare pierduta de I. L. Caragiale Iona de Marin Sorescu Caracterizarea unui personaj dintr-o drama Act Venetian de Camil Petrescu

Ultimele Articole