Abordarea si realizarea unui text argumentativ pornind de la o afirmatie data

Abordarea şi realizarea unui TEXT ARGUMENTATIV, pornind de la o afirmaţie/aserţiune dată

    Competenţele disciplinei limba şi literatura română se concretizează atunci când trebuie să rezolvăm un item de tip subiectiv (text argumentativ de 15-30 de rânduri), într-un act personalizat de comunicare, prin:

 

·         RECEPTARE a datelor/informaţiilor din afirmaţia/aserţiunea dată, bazându-se pe:

• recunoaşterea unor termeni, relaţii, procese

• observarea unor relaţii, fenomene

• perceperea unor relaţii, conexiuni

• culegerea unor date din surse variate (culturale)

 

·         PRELUCRARE PRIMARĂ a datelor/informaţiilor din afirmaţia/aserţiunea dată, prin:

 

• comparare a unor date, stabilirea unor relaţii după lectura iniţială

• clasificările şi reprezentarea unor date receptate prin lectura eficientă

• sortarea-diversificarea informaţiei receptate

• investigarea, descoperirea, explorarea universului informaţional al textului-suport

• experimentarea prin aplicaţie pe componentele afirmaţiei/ aserţiunii-suport

 

·         ALGORITMIZARE a datelor/informaţiilor din afirmaţia/aserţiunea dată, având ca resurse:

• prezentarea unor idei proprii

• generarea de opinii/ puncte de vedere/ consideraţii/ credinţe/ convingeri etc.

• argumentarea unor consideraţii personale

• demonstrarea (în sens aplicativ)

 

Paşii pe care trebuie să îi urmăriți înredactarea adecvată a răspunsului de la acest subiect sunt:

 

APLICAREA: se referă la rezolvarea cerinţelor/itemilor, luând în calcul cunoştinţe,informaţii, modalităţi, reguli.

 

ANALIZA: presupune examinarea şi divizarea informaţiei pe părţi, cu scopul de a identificamotivele, de a emite raţionamente şi de a pune în evidenţă dovezile care au dus la generalizare.

 

SINTEZApresupune asamblarea informaţiilor în moduri diferite, prin combinarea şirecombinarea elementelor

 

EVALUAREA: se referă la prezentarea sau argumentarea unei opinii prin emiterea dejudecăţi asupra informaţiilor, validităţii ideilor, calităţii activităţii pe baza unui set de criterii.

 

 SUBIECTUL DE TIPUL AL II-LEA 

SUBIECTUL DE TIPUL AL II-LEA din cadrul probei scrise la limba şi literatura română înseamnă abordarea şi realizarea originală, în ciuda unor formule stereotipe, a unui text argumentativ, pornind de la o afirmaţie dată.

 

Textul argumentativ reprezintă un act de comunicare centrat pe funcţia conativă, scopul urmărit fiind de a-l convinge pe receptor cu privire la validitatea punctului de vedere susţinut de autor.

 

Argumentarea este o modalitate prin care se dezvoltă o opinie pe marginea unei anumite idei. Este un demers justificator ce are ca sursă o premisă particularizată printr-o afirmaţie/zicală/proverb/aforism etc. Concomitent, prin procesul de argumentare, se poate confirma/infirma veridicitatea unei aserţiuni/opinii pe baza unor elemente logice şi a unor ilustrări adecvate. Demersul argumentării unui punct de vedere personalizat include câteva etape obligatorii: susţinerea, demonstrarea, consolidarea.

 

Obiectivul argumentării se constituie din obţinerea unor efecte persuasive ,exercitate prin demersul personalizat asupra partenerului de comunicare (interlocutor sau cititor), rezultate din eficienţa susţinerii opiniei exprimate. O consideraţie inclusă într-un discurs individualizat se coroborează obligatoriu cu argumente, în lipsa acestora premisa fiind nejustificată (lipsită de valabilitate).

De aceea, textul de tip argumentativ ce cuprinde 15 – 30 de rânduri (150-300 de cuvinte), solicitat candidaţilor la examenul naţional de bacalaureat, are calitatea unui discurs constituit din succesiunea enunţurilor aparţinând unui demers logic prin care este prezentat eficient/competent un punct de vedere, cu intenţia de a confirma/infirma valoarea de adevăr a unei opinii/ aserţiuni.

 

Structurarea textului/discursului argumentativ presupune:

• ordonarea ideilor;

• formularea adecvată a consideraţiilor;

• diversitatea lexicală;

• concentrare maximă a enunţării;

• originalitate în abordare.

 

 

Ca orice compunere, textul scris argumentativ are trei părţi:

·        Introducerea: anunţarea ipotezei/premisei; aceasta se validează prin formularea unui incipit, menit să capteze atenţia receptorului (5-8 rânduri); în prezenţa unei aserţiuni/consideraţii se face dovada înţelegerii semnificaţiilor acesteia.

·        Cuprinsul: provocarea receptorului la potenţarea argumentelor şi dezvoltarea adecvată a fiecăruia; discursul poate fi completat cu eventuale contra argumente, ce au ca scop demontarea/infirmarea afirmaţiei date. Această parte are cel puţin două alineate consistente (8 -15 rânduri);

·        Încheierea: concentrează concluzia prin reluarea ideii dezvoltate în ipoteză, sintetizând argumentele exprimate anterior (3-6 rânduri).

Alte Lectii din romana