Subiect + Barem de evaluare si notare la Sociologie pentru examenul de bacalaureat 2014

  Model de subiect si barem la Sociologie Bacalaureat 2014 (*pdf)

Examenul de bacalaureat național 2014

Proba E. d)

Sociologie

Model de subiect bacalaureat 2014

Profilul umanist din filiera teoretică.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 

1.Din punct de vedere sociologic, familia este o instituţie si:

a.un macrogrup

b.o organizaţie nonguvernamentală

c.un microgrup

d.o organizaţie birocratică

 

2.Clasificarea organizaţiilor în organizaţii guvernamentale si organizaţii nonguvernamentale are drept criteriul:

a.obiectul de activitate

b.dimensiunea organizaţiei

c.apartenenţa la structuri ale statului sau ale societăţii civile

d.modul de structurare

3.Dezvoltarea sistemului de învăţământ este influenţată decisiv de:

a.evoluţia sistemului economic

b.existenţa familiilor monoparentale

c.influenţa Bisericii în societate

d.delincvenţa juvenilă

4.Familia nucleară este alcătuită din:

a.nucleul familial si alte rude

b.perechea maritală si copil/copii

c.copil/copii si un singur părinte

d.părinţi, copil/copii si bunici

 

5.Printre măsurile luate de statele lumii pentru combaterea sărăciei se numără:

a.afilierea la organizaţii de tip terorist

b.cresterea numărului de partide politice

c.sporirea influenţei bisericii

d.alfabetizarea

6.Obţinerea de foloase personale necuvenite prin evaziune fiscală reprezintă o formă de:

a.corupţie

b.conflict social

c.socializare

d.discriminare

 18 puncte

 

B. Precizaţi două consecinţe ale ineficienţei unei organizaţii asupra membrilor săi. 6 puncte C. Construiţi un enunţ corect din punct de vedere sociologic care să evidenţieze o relaţie între

socializare primară si infracţionalitate.

6 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

 

Spre deosebire de orice tip formal de instruire, socializarea anticipativă implică adoptarea informală a normelor comportamentale potrivite unui status încă nedobândit de indivizii în cauză, oferindu-le experienţa rolului pe care trebuie să si-l asume. De exemplu, copiii pot anticipa statusul de părinte observându-si părinţii ca modele de rol, iar carieristul poate anticipa promovarea imitând comportamentul ocupaţional al superiorilor săi.

A.

Formulaţi ideea principală a textului.

4 puncte

B.

Precizaţi înţelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.

 

 

6 puncte

 

C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale vizate de text si precizate la punctul B.10 puncte D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia în orice

situaţie, conflictele afectează viaţa socială în sens negativ.6 puncte E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia fenomenului delicvenţei

 

juvenile în societatea contemporană.

4 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

 

 

1.

Precizaţi înţelesul noţiunii de grup mic.

4 puncte

2.

Menţionaţi două caracteristici ale relaţiilor informale.

6 puncte

3.Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii anchetă si conflict de status, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.

 

 

10 puncte

4.

Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care similaritatea sau apropierea socială

 

facilitează comunicarea.

6 puncte

5.

Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia ceea ce susţine coeziunea într-un grup este

 

consensul membrilor în raport cu problemele esenţiale ale grupului.

4 puncte

Alte Lectii din sociologie