Model de subiect Limba Romana Bacalaureat 2015 Profil Uman si Pedagogic

Model de subiect Limba și Literatura Romana Bacalaureat 2015 Profil Uman și Pedagogic

 Model de subiect Limba Romana Profil Real, Filiera Tehnologică și Vocaționala Bacalaureat 2015 (*pdf)

 

 

Ministerul Educației Naționale

Centrul Național de Evaluare și Examinare

Examenul de bacalaureat național 2015

Proba E. a)

Limba și literatura română

Model de subiect

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaională – Profilul pedagogic 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citește următorul text:

 

 

Am scris iubire? Iartă ... citește: adorare ...

Sus, pân’ la tine, unde râvnește al meu dor,

Cuvântul e omidă când eu îl vreau condor,

Să spintece vremi, spații cu geniul în gheare

Stă necurmat în poartă-ți, cu ochii la ospețe,

Și-ți cere milă Timpul, hainul cerșetor;

În scârnava lui mână, tot mai nepăsător

Tu zilnic zvârli fărâme din marea-ți frumusețe

Nu-s rege, nu am aur să-mprăștii, nici onoruri;

Atât: eternitatea mie singura unealtă

Să nemuresc în spirit icoana ta înaltă,

        Sub ea sănghețe vecii cu cârdul lor de zboruri,

       Să-nmărmurească lumea de o iubire, care

      ...Iar scriu iubire! Iartă citește: disperare!

(V. Voiculescu, Sonetul CCXX)

 

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerine cu privire la text:

 

1.

Numește câte un sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: milă și nepăsător.

 

 

2 puncte

2.

Explică rolul cratimei din structura: să-nghețe .

2 puncte

3.

Construiește un enunț în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului lume.

2 puncte

4.

Transcrie două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat.

4 puncte

5.

Precizează tema poeziei și un motiv literar prezent în textul dat.

4 puncte

6.

Selectează două secvențe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic.

4 puncte

 

7.

Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din primele șase versuri din textul dat.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric.

4 puncte

9.

Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultimele șase versuri, prin evidențierea relației dintre ideea

poetică și mijloacele artistice.

4 puncte

                                                                                        

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                         (30 de puncte)

 

Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre destinul cărții tipărite într-o societate digitalizată.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respeci structura discursului de tip argument ativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conținutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie și de punctuație) și precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica pusă în discuție.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                        (30 de puncte)

 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinți relația dintre două personaje dintrun roman al experienței studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

 

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din romanul studiat;

– evidențierea, prin două episoade/citate/secvene comentate, a modului în care evoluează relația dintre cele două personaje;

– ilustrarea a patru componente de structură, de compoziție și de limbaj ale romanului studiat, semnificative pentru analiza relației dintre cele două personaje (de exemplu: incipit, final, perspectivă narativă, aciune, conflict, relații temporale și spațiale, modalități de caracterizare a personajelor , registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

– susținerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului studiat se reflectă în evoluți a relației dintre cele două personaje.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conținutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerină/reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte;utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;punctuaia – 2 puncte;aezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

 

 

Limba și literatura română

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

 

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

 

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: milă – compasiune; nepăsător – indiferent)

2x1p= 2 puncte

2. explicarea rolului cratimei (de exemplu: marchează căderea unei vocale; marchează rostirea legată a două cuvinte)                                                                                                           

  2 puncte

3. construirea oricărui enunț care ilustrează sensul conotativ al substantivului indicat   

2 puncte

4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității, prezente în textul dat (de exemplu: am scris, eu)

2x2p =4 puncte

5. câte 2 puncte pentru precizarea temei (de exemplu: timpul) și a oricărui motiv literar prezent în textul dat (de exemplu: dorul)

2x2p=4 puncte

6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvențe care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic (de exemplu: Tu zilnic zvârli fărâme; eternitatea mie singura unealtă)

2x2p=4 puncte

7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din primele șase versuri din textul dat

2x1p=2 puncte

– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificației fiecăreia dintre cele două figuri de stil prezentate

2x1p=2 puncte

8. – câte 1 punct pentru menționarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului liric, prezente în text (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei și sentimente; prezența instanțelor comunicării lirice – eul liric)

2x1p=2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre trăsăturile menționate

2x1p=2 puncte

9. – comentarea ultimelor șase versuri, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice                                                                                                                                   

  3 puncte

 • comentare nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 3 p.
 • comentare schematică, prin evidenierea ezitantă a relaiei dintre ideea poetică i mijloacele artistice 2 p.
 • încercare de comentare 1 p.

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

 

−  structura discursului de tip argumentativ:

 • formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei
 • componente: ipoteza, enunarea i dezvoltarea argum entelor, concluzia 4 p./formulare parial adecvată 2 p.                                                                                                   

4 puncte

 • utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative, conjuncții/locuțiuni conjuncționale cu rol argument ativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parțial adecvată 2 p.

4 puncte

− conținutul argumentării:

 • formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă                                

  2 puncte

 • câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

2x3p=6 puncte

 • câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunțate

2x3p=6 puncte 

 • formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

− respectarea normelor limbii literare și a precizării privind numărul de cuvinte:

 • registrul stilistic adecvat cerinței

1 punct

 • respectarea normelor de exprimare (0-1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.)

2 puncte

 • respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greeli ortografice și de punctuație – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli –  0 p.)

2 puncte

 • respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica pusă în discuție.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                     (30 de puncte)

 

Conținut – 16 puncte

– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din romanul studiat.                                                                                              

2x2p=4 puncte

(Cele două puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:

 • prezentare nuanțată și adecvată a statutului social , psihologic, moral etc. al personajului 2 p.
 • prezentare schematică sau superficială a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 1 p.)

– evidențierea, prin două episoade/citate/secvențe comentate, a modului în care evoluează relația dintre

cele două personaje                                                                                                     

4 puncte

 • prezentarea  evoluției  relației  dintre  personaje  și   ilustrarea  acesteia  prin  două episoade/citate/secvențe comentate 4 p.
 • prezentarea evoluției relației dintre personaje și   ilustrarea printr-un episod/citat/secvență comentat/comentată 2 p.
 • simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința de rezumare 1 p.

– câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziție și de limbaj ale romanului studiat, semnificative pentru analiza relației dintre cele două personaje

4x1p= 4 puncte

– susținerea adecvată și nuanțată a unei opinii 4 p ./încercare de susținere a opiniei 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p.

4 puncte

 

 

 

Redactare – 14 puncte

3 puncte

 

− organizarea ideilor în scris

 

 • 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins și încheiere, în care construcția paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică 
 • 2 puncte pentru text parțial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcția paragrafelor nu subliniază și deile în succesiune logică 
 • 1 punct pentru text vag organizat, fără evidențiere a trecerii de la o idee la alta

− abilități de analiză și de argumentare                                                                                     

3 puncte

 • 3 puncte pentru relație adecvată între idee și argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăți de valoare relevante 
 • 2 puncte pentru relație parțial adecvată între idee și argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăți parțial relevante 
 • 1 punct pentru relație nerelevantă între idee și argument, schematism

− utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritatea enunțului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.)

2 puncte

− ortografia (01 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 s au mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuația (01 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana