Mihai Eminescu: Scrisoarea I

Face parte din ciclul satiric al celor cinci scrisori. Construcţie amplă şi variată, Scrioarea I pune problema geniului privit în raport cu contemporaneitatea şi cu posterinaitatea sa. Poem filozofic, poemul străbate succesiv mai multe momente. 

Primul moment este cel al existenţei cotidiene, când cu gene ostenite sara suflu-n lumânare. Urmează motivul contemplaţiei, sub semnul timpului, care curge ireversibil.

Există în versurile lui Mihai Eminescu un timp individual, măsurat de ceasornic doar ceasornicul urmează lung-a timpului cărare căruia i se opune un timp etern, universul reprezentat aici prin motivul lunii, care din noaptea amintirii o vecie-ntreagă scoate. Urmează o frumoasă invocaţie selenară:
Lună tu, stăpân-a mării, pe a lumii boltă luneci
Şi gândurilor dând viaţă, suferinţele întuneci.


Poetul crează o perspectivă panoramică a universului peste care stăpânesc razele lunii; această perspectivă se restrânge traptat de la pustiuri, codri, mări, izvoare, palate şi cetăţi, până la case obişnuite. Urmează o rapidă enumerare tipologică: un rege, care face planuri de război, un sărac, care se gândeşte la ziua de mâine, un filozof, care îşi buclează părul, un negustor, care îşi numără aurul şi în sfârşit bătrânul dascăl, care caută adevărul. Toate aceste destine atât de diferite sunt egale sub razele lunii şi în faţa morţii: Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii.

În portretul bătrânului dascăl – folosind antiteza romantică şi tehnica contrapunctului – Mihai Eminescu pune în opoziţie inteligenţa, nobleţea geniului şi mizeria în care este condamnat să trăiască :


Iar colo bătrânul dascăl cu-a lui haină roasă-n coate,
Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate
Şi de frig la piept şi-ncheie tremurând halatul vechi,
Îşi înfundă gâtu-n guler şi bumbacul în urechi;
Uscăţiv aşa cum este, gârbovit şi de nimic,
Universul fără margini e în degetul lui mic.


Pentru a scoate în evidenţă genialitatea bătrânului dascăl, Mihai Eminescu pune pe sama acestuia viziunea grandioasă a genezei cosmice. Poetul foloseşte sugestii din filozofia indiană, când concepe haosul primordial în totală nemişcare şi întuneric:


La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă


Aceste sugestii sunt combinate cu altele din filozofia germană. Lipsa de viaţă şi voinţă trimite la filozofia lui Schopenhauer; mişcarea, ca început al vieţii trimite la dialectica lui Hoegel:


Dar deodată un punct se mişcă… cel întâi şi singur iată-l
Cum din haos face mumă, iară el devine tatăl
Poetul evocă succesiunea generaţiilor atrase în viaţă de un dor nemărginit. Poetul prezintă contrastul dintre dimensiunile vaste ale universului şi microscopicele popoare:
Iar în lumea asta mare, noi copii ai lumii mici,
Facem pe pământul nostru muşunoaie de furnici

Este prezent motivul vanitas vanitatum prin care Mihai Eminescu subliniază şi mai mult caracterul trecător al vieţii omeneşti şi zădărnicia oricărei efort uman:


Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine încă
Gândurile bătrânului savant imaginează în viitor dispariţia vieţii: Soarele devine trist şi roşu, se închide ca o rană, planetele îngheaţă, timpul mort şi-ntinde trupul şi devine veşnicie, totul recade în noaptea nefiinţei.

După această parte cosmogonică poetul revine la soarta omului pe pământ, exprimând concepţii pesimiste desopre soarta nefericită a oamenilor. Bătrânul dascăl trăieşte cu iluzia că neînţeles şi neapreciat de contemporanii săi, va fi înţeles şi apreciat de urmaşii săi:


De-oi muri – îşi zice-n sine – al meu nume o să-l poarte
Secolii din gură-n gură şi l-or duce mai departe

Nici urmaşii nu sunt în stare să aprecieze genialitatea bătrânului savant, să se ridice la înălţimea gândirii sale, ba mai mult îşi însuşesc ideile acestuia:
Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,
Nu slăvindu-te pe tine… lustruindu-se pe el
Mai mult urmaşii vor câuta pete multe, răutăţi şi mici scandale, care-l apropie pe geniu la oameni obşnuiţi:


Astea toate te apropie de dânşii… Nu lumina
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina

În ultima parte se revine la motivele iniţiale, contemplarea propriei vieţi şi a universului sub lumina lunii. Revine ideea identităţii tuturor oamenilor în faţa morţii:


Şi pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii,
Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii


Discursul liric este construit pe două coordonate în funcţie de felul cum apare geniul.

Prima înfăţişare este aceea de cugetător care dă naştere coordonatei filozofice.

A doua este aceea a relaţiei omului de geniu cu societatea şi generează satira. Poemul se prezintă ca o sinteză de teme şi motive romantice (problema geniului, concepţia cosmologică, cadrul nopturn, motivul lunii, antiteza romantică).

Originalitatea poemului constă în îmbinarea gândirii abstracte cu un lirism profund. În acest scop poetul foloseşte metafora: timpul devine o lungă cărare, Luna este stăpâna mării, oamenii sunt robii propriilor patimi sau copii ai universului, etc. Se remarcă excepţionala capacitate a poetului de a concretiza idei abstracte, filozofice (geneza universului). Foloseşte metafora interogativă: Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins de apă? Mihai Eminescu foloseşte comparaţia dezvoltată în portretul bătrânului dascăl. Procedeul esenţial este antiteza între micro- şi macrouniversul. Se remarcă fluiditatea versurilor, perfecta adaptare a limbajului poetic la fondul de idei.

 

Alte Lectii din romana