Model de subiect la Logica, argumentare si comunicare pentru examenul de Bacalaureat 2014

Model de subiect la Logica, argumentare si comunicare pentru examenul de Bacalaureat 2014.

În cadrul examenului de Bacalaureat 2014, disciplina Logică, argumentare şi comunicare are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare, de către elevii care care au absolvit:
 

• Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar


MODEL DE SUBIECT: LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE:

 Model de subiect Logica, argumentare și comunicare Bacalaureat 2014 (*pdf)

 

 

Examenul de bacalaureat naional 2014 Proba E. d)

Logică, argumentare și comunicare

MODEL DE SUBIECT

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte)

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situațiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 

1.        Dacă termenului elev i se adaugă proprietatea de liceu, atunci:

a.     extensiunea termenului rămâne neschimbată

b.    extensiunea termenului crește

c.    extensiunea termenului scade

d.    intensiunea termenului scade

 

2.      Termenul zmeulzmeilor  este, după extensiune:

a.     factualvid

b.    nevid

c.    negativ

d.    abstract

 

3.        Termenii elev de liceu și elev de gimnaziu sunt în raport de:

a.     contradicție

b.    contrarietate

c.     ordonare

d.    încrucișare

 

4.        Propoziția „Nicio vacanță nu este plictisitoare” este:

a.     universală afirmativă

b.    universală negativă

c.     particulară afirmativă

d.    particulară negativă

 

5.        Predicatul logic al propoziției „Unii elevi sunt olimpici la logică” este:

a.     sunt olimpici la logică

b.    sunt olimpici

c.     sunt

d.    olimpici la logică

 

6.        Propozițiile categorice care nu pot fi împreună adevărate, dar pot fi false, în același timp, se află în raport de:

a.    contrarietate

b.    contradicție

c.    subcontrarietate

d.    subalternare

 

18 puncte

B. Fie următoarele două moduri silogistice: aii3, aeo4.

 

a) Scrieți schema de inferenă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date și construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenă. 8 puncte

b) Verificați explicit, prin metoda diagramelor Ven n, validitatea oricăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ai ajuns.

 

 

4 puncte

SUBIECTUL al IIlea

(30 de puncte)

Se dau următoarele propoziții:

 

1.    Unii pești de apă dulce sunt păstrăvi.

2.    Unele experiențe de viață nu sunt plăcute.

3.    Nicio persoană amabilă nu este antipatică.

4.    Toate atitudinile sunt trăsături de caracter.

 

A. Precizați formula propoziției 4.

 

 

4 puncte

 

 

B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, subcontrara propoziției 1 și supraalter na propoziției 2.

C. Aplicați explicit operaițile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 4, a tât în limbaj formal, cât și în limbaj natural.

D. Explicați succint de ce propoziția 2 nu se convertește corect.

6 puncte

10 puncte

 

6 puncte

 

 

E. Reprezentați prin metoda diagramelor Euler propoziția categorică 3.

4 puncte

 

 

SUBIECTUL al IIIlea

 

 

(30 de puncte)

 

 

 

 

 

 

Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerine:

 

 

1.

Definiți conceptul de clasificare.

 

 

4 puncte

 

2.

Enumerați două tipuri de argumente deductive, în funcție de numărul premiselor din care se obine concluzia.

 

 

 

 

 

 

6 puncte

 

 

      3.    Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, un argument valid cu două premise, prin care să justificați propoziția “Unele evenimente istorice sunt imprevizibile”.

10 puncte

 

4     Fie următoarea definiție:

Dreptatea este armonia sufletului cu el însuși.

 

a.

Menționați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată.

2 puncte

b.

Enunțai două reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. și construiți, pentru fiecare dintre acestea, câte o definiție care să le încalce.

 

 

8 puncte

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A.

 

a) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:

 

1c, 2a, 3b, 4b, 5d, 6a

6x3p= 18 puncte

B.

a) câte 2 puncte pentru scrierea schemei de infer enă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, astfel:

MaP             PaM

MiS               MeS

SiP               SoP                                                                                                        2x2p= 4 puncte

 

construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două scheme de inferenă 4 puncte

b) reprezentarea grafică, prin intermediul diagra melor Venn, a oricăruia dintre cele două moduri silogistice date

 

3 puncte

precizarea deciziei privind validitatea modului silogistic reprezentat grafic

1 punct

 

 

SUBIECTUL al II -lea

(30 de puncte)

 

A. precizarea formulei propoziției 4: SaP

4 puncte

B.  câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a subcontrarei propoziției 1 (SoP) și a supraalternei propoziției 2 (SeP)

 

2x1p= 2 puncte

câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a subcontrarei propoziției 1 și a supraalternei propoziției 2

 

2x2p= 4 puncte

C. câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operaiților de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 4, în limbaj formal

 

2x2x1p= 4 puncte

câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural , a conversei fiecăreia dintre propozițiile 1 și 4

 

2x1p= 2 puncte

câte 2 puncte pentru derivarea, în limbaj natura l, a obversei fiecăreia dintre propoziiile 1 și 4

 

2x2p= 4 puncte

D. explicarea succintă a faptului că propoziția 2 nu se convertește corect

6 puncte

E.  reprezentarea prin metoda diagramelor Euler a propoziției categorice 3

4 puncte

SUBIECTUL al III- lea

 

(30 de puncte)

1.

definirea conceptului de clasificare

 

4 puncte

2.

câte 3 puncte pentru enumerarea celor două tipuri de argumente deductive, în funcție de numărul premiselor din care se obține concluzia (de exemplu argumente deductive imediate și argumente deductive mediate)

 

 

 

2x3p= 6 puncte

3.

construirea, în limbaj formal, a argumentului

valid care să justifice propoziția dată

 

 

 

5 puncte

 

construirea, în limbaj natural, a argumentului valid care să justifice propoziția dată

 

 

 

5 puncte

4.

 

 

 

a.

menționarea oricărei reguli de corectitudine pe

care o încalcă definiția dată

2 puncte

b.      câte 2 puncte pentru enunțarea fiecăreia dintre regulile de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a

 

2x2p= 4 puncte

câte 2 puncte pentru construirea fiecăreia dintre definițiile cerute

2x2p= 4 puncte

Alte Lectii din logica si argumentare