Varianta de rezerva Limba Romana Profil Real si Filiera Tehnologica Sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2014

VARIANTA DE REZERVĂ BACALAUREAT 2014 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PROFIL REAL ȘI FILIERA TEHNOLOGICĂ

 Examenul de bacalaureat naţional 2014 - Proba E. a) – 25 august 2014 Limba şi literatura română - Varianta 3

Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

 

VARIANTA 3. Varianta de rezervă, aleasa de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2014, sesiunea august-septembrie.

În cadrul examenului de bacalaureat 2014, Limba şi literatura română are statutul de disciplină obligatorie, fiind susţinută la proba E. a). 

 Varianta 3 de rezerva Limba Română, Profil Real și Filiera Tehnologică Bacalaureat 2014 sesiunea august-septembrie(*pdf)Varianta de rezervă Limba şi literatura română
sesiunea august-septembrie

Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. a) Limba şi literatura română
Varianta 3 de rezerva 

 

Filiera teoretică– Profil real; Filiera tehnologică;

Filiera vocaţională– Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

•      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă10 puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citeşte următorul text:

 

Actul II

Seara

Tabloul 1

La curtea domnească

Scena I

(Sala tronului, Țepeșpe tron, îmbrăcat de gală.

În cap căciuliță încinsă cu pietre scumpe și surgiuc*.)

 

PICTORUL (după ce și-a amestecat niște culori pe șevalet): Încă puțin ... Oleacă mai la dreapta ...

Uitați-văaici. (Arată cu degetul undeva în spate. Pictând.)Aveți o fire foarte neliniștită, Alteță. Un cap greu de prins ...

ȚEPEȘ (mustăcind): Așa se plâng mai mulți ...

PICTORUL: Să nu clipiți, expresia ochilor Măriei-Tale are ceva de groază... Pot să vorbesc deschis?

Mi-e cam frică să vă cat în ochi ... Prea mari ...

ȚEPEȘ: Se măresc la acru și la vorba dulce ...

PICTORUL: Nuanța asta măslinie a pielii n-am putut s-o redau decât cu o culoare de pământ  de  prin părțile astea ... Poate de aici vine și porecla stirpei Măriei Voastre? [...]

ȚEPEȘ (gonește cu mâna o gâză): Am voie să prind licurici? Eu dacăs tau un moment fără... să-n haț o lighioană înseamnă c-am lâncezit ... Să nu mă pui rânced pe pânză...

PICTORUL (râde): Vă place vorba cu două tăișuri. Tot așși prealuminatul Mahomed, cel mai mare cuceritor al lumii ... În paranteză fie spus, pe mine nu m-a cucerit. I-am executat un portret care se află acum agățat în cabinetul său la Constantinopol ... Poate o să aveți prilej să-l vedeți ...

ȚEPEȘ: Îmi pare rău căn-o să pot face drum până acolo ...

PICTORUL (taină): Mă tem c-o să vină el să-l vadă pe-al Măriei Tale.

ȚEPEȘ: Merită osteneala?

PICTORUL (râzând): E tare curios ... și mare amator de capete ... în ulei.Și tot așa: glumește și nu glumește. Acolo am auzit prima dată de Vlad. Lângă tronul prealuminatului Sultan. Lucram ... A intrat fratele dumneavoastră. Are liberă trecere la sultan ... Mare trecere ... (Cu intenție.)E un bărbat foarte frumos ...

ȚEPEȘ: Radu e frumos ... într-adevăr ...

PICTORUL: Dar nu vă iubește ... S-ar vrea aici, domnitor ...Și cred c-o să ajungă...

ȚEPEȘ: Trecând peste sabia noastră?

PICTORUL: O să încerce ... Sultanul îl răsfață.

ȚEPEȘ:Știu ...

(Marin Sorescu, A treia țeapă)

*surgiuc (surguciuri), s.n. – Panaș din pene (de struț) împodobit cu pene scumpe, purtat la turban sau la ișlic de sultani, de înalți demnitari turci sau de unii domni români

Redactează, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: fire și agăţat.

2 puncte

 

2. Explică rolul virgulei în secvența: Aveți o fire foarte neliniștită, Alteță.

2 puncte

 

3.

Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul umbră.

 

 

4.

 

Precizează două motive literare prezente în textul dat.

2 puncte

 

4 puncte

 

5.  Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte din textul dat care sunt mărci ale adresării directe

4 puncte

6. Menționează o modalitate de caracterizare a personajului Țepeș, exemplificând-o cu o secvență semnificativă din textul dat.

4 puncte

 

7. Prezintă rolul notațiilor autorului din textul dat.          

4 puncte

 

8.  Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic.            

4 puncte

 

9.   Comentează, în 60-100 de cuvinte, următoarea secvență:         PICTORUL (râde): Vă place vorba cu două tăișuri. Tot așa prealuminatul Mahomed, cel mai mare cuceritor al lumii ... În paranteză fie spus, pe mine nu m-a cucerit. I-am executat un portret care se află acum agățat în cabinetul său la Constantinopol ... Poate o să aveți prilej să-l vedeți ...

4 puncte

 

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

 

Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre libertatea tinerilor de a-și alege profesia.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

 

 

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte, în care să prezinţi particularitățile de construcție aunui personaj dintr-un roman psihologic studiat.

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

−    prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din romanul psihologic studiat;

−  evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a unei trăsături a personajului ales;

−  ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie și de limbaj ale romanului psihologic studiat, semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: incipit, final, episoade/secvențe narative, tehnici narative, modalități de caracterizare a personajului, limbajul personajelor, registre stilistice etc.);

−  susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului psihologic studiat se reflectă în construcţia personajului ales.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi deanaliză şi de argumentare – 3 puncte;utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;punctuaţia – 2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: fire – caracter; agăţat– atârnat)

2x1p= 2 puncte

2. explicarea rolului virgulei în secvenţa indicată(desparte un substantiv în cazul vocativ de restul enunțului)

2 puncte

3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat

2 puncte

4. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu: privirea, portretul)               

2x2p=4 puncte

5. – câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte din textul dat care sunt mărci ale adresării directe (de exemplu: substantive în cazul vocativ – Alteță; verbe la modul imperativ – Aveți)

2x2p=4 puncte

6. menționarea unei modalităţi de caracterizare a personajului Țepeș, exemplificând răspunsul printr-o secvenţă semnificativădin textul dat 4 p./menționarea unei modalităţi de caracterizare, fără exemplificare 2 p.

4 puncte

7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului notațiilor autorului în textul dat 4 p./prezentare schematică 2 p.

4 puncte

8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două dintre trăsăturile genului dramatic, prezente în textul dat (de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa notațiilor autorului)

2x1p=2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din text, a fiecăreia dintre cele două trăsături

menţionate

2x1p=2 puncte

9. – comentarea secvenței citate

3 puncte

•     comentare adecvată și nuanțată3 p.

 

•     comentare schematică, ezitantă2 p.

 

•     încercare de comentare 1 p.

 

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

−  structura discursului de tip argumentativ:

•        formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei

componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parţial adecvată2 p. 4 puncte

•        utilizare adecvatăa mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parţial adecvată2 p.

 

 

4 puncte

− conţinutul argumentării:

•    formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă                             2 puncte

•        câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

2x3p=6 puncte

•        câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate

 

 

2x3p=6 puncte

•

formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

 

•

registrul stilistic adecvat cerinţei

1 punct

•        respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;

3 sau mai multe greşeli – 0 p.)                                                                                    2 puncte

•        respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie

– 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

•     respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

Conținut – 16 puncte

 

− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din romanul psihologic studiat

4 puncte

•        prezentarea nuanţată şi adecvatăa statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din romanul psihologic studiat 4 p.

•        prezentarea adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, fără raportare la conflictul/conflictele din romanul psihologic studiat 2 p.

– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a oricărei trăsături a personajului ales                                                                                                                                       

   4 puncte

•        menţionarea trăsăturii şi ilustrarea prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 p.

•        menţionarea trăsăturii şi ilustrarea printr-un episod /citat/o secvenţă comentat/comentată2 p.

•        simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare sau simpla numire a trăsăturii 1 p.

−  câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru componente de structură, de compoziţie și de limbaj ale romanului psihologic studiat, semnificative pentru construcţia personajului ales 4x1p=4 puncte

− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susţinere a opiniei

formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p.

4 puncte

Redactare – 14 puncte

 

− organizarea ideilor în scris

3 puncte

•        3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică

•        2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică

•        1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta

− abilităţi de analiză şi de argumentare                                                                                   3 puncte

•        3 puncte pentru relaţie adecvatăîntre idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante

•        2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante

•        1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism

−  utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana