Varianta de rezerva Limba Romana Profil Uman si Pedagogic Sesiunea iunie-iulie Bacalaureat 2016

BACALAUREAT 2016. VARIANTA DE REZERVA, LIMBA ROMÂNĂ, PROFIL UMAN ŞI PEDAGOGIC, SESIUNEA IUNIE-IULIE
 

În data de 4 iulie 2015 candidații examenului de bacalaureat 2016 au susținut Proba scrisă – proba E)a) – Limba și Literatura Română.

 

VARIANTA DE REZERVA, LIMBA ROMÂNĂ:

 Varianta 5 de rezervă + Barem Limba Română, Profil Uman şi Pedagogic, Sesiunea iunie-iulie, Bacalaureat 2016 (*pdf)

 

Examenul de bacalaureat naţional 2016

Proba E. a)

Limba şi literatura română

Varianta 5

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citeşte următorul text:

 

Dacă primăvara vine, toţi încep a lor cântare Prin a ne vorbi de rouă şde-a vântului suflare,

Sau punând privighetoarea ca să cânte-ntr-un dafin, O rimează foarte lesne c-un melodios suspin; Fluturii vin mai la urmă, legănaţpe-aripioare;

Văile sunt însmălţate, câmpurile,-ncântătoare;Vântul cu dulceaţă suflă, paserile ciripesc:

Mii de şoapte, mii de cânturi, mii de flori ce-mbălsămesc! ...

Pretutindeni sunt parfume, crini suavi sau roze dalbe, Vorbă ce-a fost născocită ca o rimă pentru albe,

Şi spre culme-a poeziei, ne vorbesc de câte-un dor, Ca să bată astfel câmpii puțintel și în amor!

Dacă vine apoi seara, dânşii scot ca din cutie Stelele nenumărate, plus o lună argintie, Plus un cer senin, şi-n fine, un zefir armoniosÎngânându-şi a lui voce cu pârâul tânguios!

Iarbă verde! Aer dulce! Cer senin! Biată natură, Iată tot ce văd în tine! Focul sacru nu să fură!

(Alexandru Macedonski, Focul sacru ...)

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1.

Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor vorbă şsacru.

2 puncte

2.

Explică rolul virgulei în secvenţBiată natură,/Iată tot ce văd în tine!.

2 puncte

3.Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului primăvară2 puncte

4.Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a

imaginarului poetic.

4 puncte

5.

Precizează tema poeziei şi un motiv literar prezent în textul dat.

4 puncte

6.

Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale

subiectivităţii.

4 puncte

7.

Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din primele opt versuri ale textului dat. 4 puncte

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric.

4 puncte

9.

Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultimele şase versuri ale textului dat, prin evidenţierea

relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.

4 puncte

 

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa participării adolescenţilor la evenimente culturale.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte − să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte − să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

Nu sunt obligatorii exemple din opere literare.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţrelaţia dintre două personajedintr-un text narativ studiat aparţinând lui Marin Preda.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din textul narativ studiat;

evidenţierea, prin două scene/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia dintre cele două personaje;

ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.);

susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Examenul de bacalaureat naţional 2016

Proba E. a)

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 5

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut pentru lucrare.

       

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.

câte 1 punct pentru numirea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de

exemplu: vorbă – cuvânt; sacru – sfânt)

2 x 1 p. = 2 puncte

2.

explicarea rolului virgulei în secvenţa dată (de exemplu: separă substantivul în cazul vocativ de

restul enunţului)

 

2 puncte

3.

construirea oricărui enunţ care ilustrează sensul conotativ al substantivului indicat

2 puncte

4.

câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală a

imaginarului poetic (de exemplu: Dacă primăvara vineDacă vine apoi seara)

2 x 2 p. = 4 puncte

5.

câte 2 puncte pentru precizarea unei teme (de exemplu: creaţia) şi a oricărui motiv literar

prezent în textul dat (de exemplu: seara)

2 x 2 p. = 4 puncte

6.

câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte din text, care sunt

mărci lexico-gramaticale ale subiectivității (de exemplu: neîn tine)

2 x 2 p. = 4 puncte

7.

– câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din primele opt versuri ale

textului dat

2 x 1 p. = 2 puncte

 

– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificaţiei fiecăreia dintre cele două figuri de

stil identificate

2 x 1 p. = 2 puncte

8.

– câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric prezente în textul dat

(de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei şi sentimente; prezenţa instanţei comunicării lirice – eul liric) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele douătrăsături menţionate 2 x 1 p. = 2 puncte

9. – comentarea ultimelor şase versuri ale textului dat, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice: comentare adecvată şi nuanţată – 3 p.; comentare schematică,

ezitantă – 2 p.; încercare de comentare – 1 p.

3 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

– structura discursului de tip argumentativ:

 

• formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.; text parţial organizat, fără echilibru între componente – 2 p. 4 puncte

• utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de

tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată – 4 p.; utilizare parţial adecvată – 2 p. 4 puncte

conţinutul argumentării:

formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă

2 puncte

câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

 

 

2 x 3 p. = 6 puncte

• câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:

dezvoltare clară, nuanţată– 3 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.

2 x 3 p. = 6 puncte

• formularea unei concluzii pertinente

 

2 puncte

 

 

 

 

– respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

 

• registrul stilistic adecvat cerinţei

1 punct

• respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

• respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;

2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

• respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

Nu sunt obligatorii exemple din opere literare.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conţinut – 16 puncte

– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre

personajele alese din textul narativ studiat: prezentare adecvată şi nuanţată – 2 p.; prezentare schematică sau superficială – 1 p. 2 x 2 p. = 4 puncte

– evidenţierea, prin două scene/secvenţe comentate, a modului în care evoluează relaţia dintre cele două personaje 4 puncte

prezentarea evoluţiei relaţiei dintre personaje: prezentare adecvată şi nuanţată – 2 p.; încercare de prezentare sau tendinţă de rezumare – 1 p.

câte 1 punct pentru ilustrarea evoluţiei relaţiei dintre cele două personaje prin câte o scenă/secvenţă comentată – 2 x 1 p. = 2 p.

câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale

textului narativ studiat, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje

4 x 1 p. = 4 puncte

− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje: susţinere adecvată şi nuanţată – 4 p.; încercare de

susţinere sau schematism – 2 p.; simplă formulare a opiniei – 1 p.

4 puncte

Redactare – 14 puncte

3 puncte

− organizarea ideilor în scris

text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică – 3 p.

text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică – 2 p.

text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.

− abilităţi de analiză şi de argumentare

3 puncte

relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 p.

relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.

relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.

utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.)

2 puncte

− aşezarea în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana