Subiecte Extrase Limba Romana Profil Real si Filiera Tehnlologica Bacalaureat 2015 Sesiunea iunie-iulie

BACALAUREAT 2015. VARIANTA EXTRASĂ LA ROMÂNĂ, PROFIL REAL ȘI FILIERA TEHNOLOGICĂ, SESIUNEA IUNIE-IULIE
 

VARIANTA 5. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2015, sesiunea iunie-iulie, valabila pentru proba scrisă la Limba și Literatura Română.

În data de 29 iunie 2015 candidații examenului de bacalaureat 2015 au susținut Proba scrisă – proba E)a) – Limba și Literatura Română.

 

SUBIECTE EXTRASE LA ROMÂNĂ, BACALAUREAT 2015 SESIUNEA IUNIE-IULIE:

 Varianta 5 Limba Română, Profil Real si Filiera Tehnlologică Sesiunea iunie-iulie, Bacalaureat 2015 (*pdf)

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015

Proba E. a) 29 iunie 2015

Limba şi literatura română

Varianta 5

 

Filiera teoretică– Profil real; Filiera tehnologică;

Filiera vocaţională– Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

•      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                   (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

 

SCENA IV

RUXANDRA, ȘERBAN

 

RUXANDRA (stingherită, cu ochii în jos): Te rog să mă ierți pentru Ilie.(Pauză scurtă; amândoi așteaptă să se îndepărteze zgomotul pașilor.)

ȘERBAN (se apropie repede, emoționat):Ruxandră!(Îi sărută mâinile.)RUXANDRA: Șerban!Șerban!Șerban!

ȘERBAN:Mi-a fost atât de dor de tine în aste trei zile ...

RUXANDRA: Au fost prea lungi!

ȘERBAN:De ce ai fost rea adineaori și ai spus că socoteai că am plecat?

RUXANDRA: N-am știut ce să spun în fața lui Ilie. M-am zăpăcit.Și adevărul e că n-ai venit trei zile întregi! Asta e a patra. […]

ȘERBAN:Nu te încrunta! Nu te încrunta! Fruntea ta limpede nu trebuie să se încrunte.

RUXANDRA (spontan, veselă): Te-am visat toată noaptea.

ȘERBAN:Cum?

RUXANDRA: Cântai. Era parcă acolo, la Paris, cântai. Eu eram în sală, tu pe o scenă, așa cum mi-ai povestit că a fost la examenul tău. Cântai frumos, și pe urmă ai coborât de pe scenă în sală, drept la mine, printre oameni. Și …

ȘERBAN:Spune!

RUXANDRA: Nu mai spun.

ȘERBAN:Haide! De ce?

RUXANDRA: Mi-e rușine!

ȘERBAN:Dragostea mea!

RUXANDRA (viu): Așa ai spus! Așa ai spus în vis!(Râde.)

ȘERBAN:Am spus: „Dragostea mea”!Și pe urmă te-am luat în brațe și am ieșit cu tine din sală.

RUXANDRA: Nu, m-ai luat de mână, am ieșit amândoi din sală,și toată lumea șoptea: „Pe ea o iubește! Pe ea o iubește!”

ȘERBAN:Ce oameni deștepți! (Îngenunche lângă ea.)Pe ea o iubește! Pe ea o iubește!(Îi sărută mâinile, rochia […].)

RUXANDRA: Șerban! Să nu vină cineva! (Îl sărută repede pe ochi, pe păr, pe gură.)

ȘERBAN (se ridică odată cu ea, stau îmbrățișați lângă pian):Ai putea să trăiești lângă mine câțiva ani crunți de lipsuri, de sărăcie?

RUXANDRA: Toată viața!

ȘERBAN:Nu, nu toată viața.Și cei de acolo,știi, muzicanții mari, cred în mine, spun că voi face carieră. Mi-e rușine să-ți repet cuvintele lor. Nu pot … Ei spun … Lasă, că au să-ți spună ție.

(Lucia Demetrius, Trei generații)

 

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

 

1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor socoteai și deștepți.

2 puncte

2.

Explicărolul cratimei în secvența n-ai venit.

2 puncte

3.

Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care conține substantivul viață.

2 puncte

4. Precizează o temă a discuției dintre personajele din textul dat.

4 puncte

5. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci ale adresării directe.

4 puncte

6. Menţionează o modalitate de caracterizare a personajului Ruxandra, exemplificând-o cu o secvență semnificativă din textul dat.

4 puncte

7.

Prezintă rolul notațiilor autorului în textul dat.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului dramatic.

4 puncte

9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvențădin text:

ȘERBAN (se ridică odată cu ea, stau îmbrățișați lângă pian):Ai putea să trăiești lângă mine câțiva ani crunți de lipsuri, de sărăcie?

RUXANDRA: Toată viața!

ȘERBAN:Nu, nu toată viața.Și cei de acolo,știi, muzicanții mari, cred în mine, spun că voi face carieră.

Mi-e rușine să-ți repet cuvintele lor. Nu pot … Ei spun … Lasă, că au să-ți spună ție.

4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

 

 

 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța practicării unui sport la orice vârstă.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

 

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie.

Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                       (30 de puncte)

 

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre particularităţile de construcţie a unui personaj într-un text narativ studiat aparţinând lui Ion Creangă, G. Călinescu sau Marin Preda. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare laconflictul/conflictele din textul narativ studiat;

evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrate prin două episoade/citate/secvenţecomentate;

ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţieşi de limbaj ale textului narativ studiat,semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, construcția subiectului, perspectivă narativă, modalități de caracterizare, registre stilistice etc.);

susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în construcţia personajului.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte;utilizarea limbii literare – 2 puncte;ortografia – 2 puncte;punctuaţia – 2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

 

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

 

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: socoteai – credeai; deștepți– inteligenți)

2 x 1 p. = 2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată(de exemplu: marchează rostirea legată a două cuvinte; marchează elidarea unei vocale)  

2 puncte

3. construirea oricărui enunţ în care se folosește o locuțiune/expresie care conține cuvântul indicat

2 puncte

4.  precizarea unei teme a discuției dintre personajele din textul dat (de exemplu: iubirea) 

4 puncte

5.  câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt mărci  ale adresării directe (de exemplu: Ruxandrăspune)

2 x 2 p. = 4 puncte

6. – menționarea unei modalități de caracterizare a personajului indicat

2 puncte

– exemplificarea cu o secvenţă semnificativădin text a modalității de caracterizare menționate

2 puncte

7.    prezentarea rolului notațiilor autorului în textul dat: prezentare adecvată şi nuanţată– 4 p.; prezentare schematică– 2 p.                                                                                                  

4 puncte

8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului dramatic din textul dat (de exemplu: folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa indicaţiilor scenice)

2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături menţionate

2 x 1 p. = 2 puncte

9. – comentarea secvenței indicate: comentare adecvată şi nuanţată– 3 p.; comentare schematicăezitantă– 2 p.;încercare de comentare – 1 p.

3 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

•  formularea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între componente – 4 p.;

text parțial organizat, fără echilibru între  componente – 2 p.

4 puncte

• -  utilizarea mijloacelor lingvistice specifice exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi): utilizare adecvată– 4 p.; utilizare parţial adecvată– 2 p.

4 puncte

 

− conţinutul argumentării:

 

  • • formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă

2 puncte

  • câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele douăargumente adecvate ipotezei

 2 x 3 p. = 6 puncte

câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate:

 

  • dezvoltare clară, nuanţată– 3 p.;încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.

 2 x 3 p. = 6 puncte

  •  formularea unei concluzii pertinente

2 puncte 

 − respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

 

  •  registrul stilistic adecvat cerinţei    

1 punct

 
  •  •  respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

 3 puncte

  • respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

 
  •  respectarea precizării privind numărul de cuvinte

 1 punct

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă pusă în discuţie.

Nu sunt obligatorii exemplele din opere literare.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                           (30 de puncte)

 

Conţinut – 16 puncte

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat: 4 puncte

•    prezentare adecvată şi nuanţată, prin raportare la conflict/conflictele din textul narativ  – 4 p.

•    prezentare adecvată, fără raportare la conflict/conflictele din textul narativ  – 2 p.

•    prezentare schematică sau superficială– 1 p.

–  evidenţierea  unei  trăsături  a  personajului  ales,  ilustrate  prin  două episoade/citate/secvenţe comentate                                                                                                                            

    4 puncte

•     menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 1 p.

•     evidențierea trăsăturii menţionate prin două episoade/citate/secvenţe comentate – 3 p.;evidențierea trăsăturii menţionate printr-un episod/citat sau printr-o secvenţăcomentată2 p.;simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare, scrierea unui citat,fără comentarea acestuia – 1 p.

−  câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales

 

4 x 1 p. = 4 puncte

− susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în construcţia personajului: susţinere adecvată şi nuanţată– 4 p.; încercare de susţinere sau schematism – 2 p.;simplăformulare a opiniei – 1 p.                                                           

   4 puncte

 

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris                                                                                                   

3 puncte

•     text clar, organizat, coerent, cu echilibru între componente, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică3 p.

•     text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică2 p.

•     text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta – 1 p.

− abilităţi de analiză şi de argumentare                                                                                  

3 puncte

•     relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 p.

•     relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 p.

•     relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism – 1 p.

−  utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată2 p.;vocabular restrâns, monoton – 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p.; 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aşezarea în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana