Bacalaureat 2017 Model de subiect si barem la Filosofie

Examenul de bacalaureat național 2017 Proba E. d) Filosofie
Model de subiect


Profilul umanist din filiera teoretică si toate profilurile si specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar.


•Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
•Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. În filosofie, gândirea asupra sensului vieții se impune nu numai prin distincția dintre trup și suflet, ci și prin problematizările legate de:
a.formarea opiniilor
b.teoriile politice
c.autoritatea statului
d.condiția umană
Raspuns corect: d

 

2. La întrebările Ce este virtutea?, Care sunt condițiile unei vieți morale? răspunde:
a.epistemologia
b.etica
c.filosofia politică
d.gnoseologia
Raspuns corect: b

 

3. Eutanasia, înțeleasă ca moarte ușoară, reprezintă o problemă controversată abordată în cadrul:
a.eticii aplicate
b.teoriilor social-politice
c.teoriilor metafizice
d.eticii eudaimoniste
Raspuns corect: a

 

4. Filosoful J. St. Mill consideră că:
a.omul este condamnat să fie liber
b.unicul scop care îi îndreptățește pe oameni, individual sau colectiv, la ingerințe în sfera libertății de acțiune a fiecăruia dintre ei este autoapărarea
c.soarta legilor este legată totdeauna de soarta libertății
d.oamenii erau considerați „liberi” pentru a putea fi judecați și pedepsiți
Raspuns corect: b

5. În cadrul filosofiei politice, conceptul de libertate individuală a fost adesea corelat cu cel de:
a.cunoaștere
b.responsabilitate social-politică
c.adevăr
d.opinie social-economică
Raspuns corect: b

 

6. Dreptul de a circula în mod liber, prevăzut de articolul 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată în anul 1948, este un drept:
a.economic
b.pozitiv
c.echidistant
d.negativ
Raspuns corect: d

 

7. În concepția filosofului german I. Kant, cunoștințele a priori se disting prin două atribute specifice și anume:
a.necesitatea și universalitatea
b.necesitatea și contingența
c.necesitatea și caracterul particular
d.necesitatea și caracterul întâmplător
Raspuns corect: a

 

8. Reprezentanții teoriei adevărului-coerență apreciază valoarea ideilor noastre din perspectiva compatibilității lor cu:
a.realitatea la care se referă
b.ansamblul ideilor considerate la un moment dat utile
c.experiența la care se referă
d.ansamblul ideilor considerate la un moment dat adevărate
Raspuns corect: d

 

9. Pentru J. St. Mill, reprezentat al eticii hedoniste, acțiunile morale sunt:
a.conforme virtuții
b.guvernate de principii obiective numite imperative
c.conforme rațiunii
d.guvernate de principiul celei mai mari fericiri
Raspuns corect: d

 

10. Dreptul la libertatea opiniilor și a exprimării, vizează un drept:
a.negativ, iar pentru a beneficia de el, acțiunea statului trebuie să fie cât mai mică
b.pozitiv, iar pentru a beneficia de el, acțiunea statului trebuie să fie cât mai mare
c.negativ, iar pentru a beneficia de el, acțiunea statului trebuie să fie cât mai mare
d.pozitiv, iar pentru a beneficia de el, acțiunea statului trebuie să fie cât mai mică
Raspuns corect: a

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Analizaţi succint, din perspectivă filosofică, problematica raportului dintre dreptate si stat, având în vedere următoarele repere:
- numirea unui filosof care, în scrierile sale, a făcut referiri la problematica raportului dintre dreptate si stat; 4 puncte
- precizarea unei teze/perspective filosofice despre raportul dintre dreptate si stat; 4 puncte
- prezentarea tezei/perspectivei filosofice precizate; 6 puncte
-ilustrarea tezei/perspectivei filosofice pe care aţi prezentat-o, printr-un exemplu concret de situaţie din societatea contemporană; 6 puncte
-formularea unei obiecţii la adresa tezei/perspectivei filosofice pe care aţi prezentat-o; 6 puncte
- menționarea unei relații existente între termenii de egalitate și dreptate. 4 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
 
Și m-am îndreptat către mine însumi și mi-am zis: „tu, cine ești? și am răspuns: „Omul”. Și iată trupul, iată și sufletul din mine, amândouă îmi sunt la îndemână, unul în afară și altul înlăuntrul meu. Care anume dintre acestea este cel în care ar trebui să-L caut eu pe Dumnezeul meu (...)? Omul lăuntric le-a cunoscut pe acestea prin intermediul celui exterior. Iar eu, omul interior, le-am cunoscut eu, sufletul prin simțirile trupului meu. (...) Aș vrea ca oamenii să cugete adânc la următoarele trei chestiuni în ele însele, chiar dacă toate trei sunt foarte diferite de acea Treime.
(...) Ei bine, acestea trei sunt: a fi, a cunoaște și a voi.
(Augustin, Confesiuni)
 
Răspundeți următoarelor cerințe:
1. Menţionaţi, pe baza textului dat, două facultăți ale sufletului. 4 puncte
2. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii om interior și suflet. 10 puncte
3. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat. 6 puncte

B. Știind că, valoarea filosofiei trebuie căutată tocmai în incertitudinea ei:
1. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunț. 6 puncte
2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care filosofia poate influența viața unei persoane. 4 puncte

Alte Lectii din filosofie