Model de subiect Bacalaureat 2015 Filosofie

BACALAUREAT 2015. FILOSOFIE: MODELE DE SUBIECTE BACALAUREAT 2015. BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE FILOSOFIE , BAC 2015.

BACALAUREAT 2015. BAREM DE CORECTARE FILOSOFIE  , BAC 2015.
BACALAUREAT 2015. PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRII
 

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. d) Filosofie


MODEL DE SUBIECT

 

Profilul umanist din filiera teoretică si toate profilurile si specializările din filiera vocațională, cu excepția  profilului militar.

  • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
  • • Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situațiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Potrivit gândirii filosofului K. Popper, prin termenul democrație înțelegem:

a. posibilitatea afirmării unei libertăți totale

b. selecția atentă a valorilor pe baza cărora sunt promovați liderii comunităților

c. guvernarea celor mulți

d. existența unui mijloc de a evita tirania si de a limita puterea statului

 

2. Principiul utilității sau al celei mai mai fericiri, aparține lui:

a. Aristotel

b. J. St. Mill

c. Imm. Kant

d. Fr. Nietzsche

 

3. Omul este considerat subiect axiologic, purtător si generator al valorilor în:

a. filosofia morală

b. teoria cunoasterii

c. metafilosofie

d. filosofia social - politică

 

4. Liberul arbitru reprezintă:

a. afirmarea libertății absolute a ființei umane

b. libertatea omului de a alege între mai multe posibilități

c. libertatea individului de a practica orice religie

d. libertatea omului de a nu se supune legilor nedrepte

 

5. Ideea potrivit căreia fericirea poate fi obținută prin activitatea rațională a sufletului, conformă

cu virtutea, este specifică eticii:

a. utilitariste

b. eudaimoniste

c. hedoniste

d. deontologice

 

6. Dreptatea procedurală se referă la:

a. repararea nedreptăților și recompensarea celui care a fost prejudiciat

b. repartizarea bunurilor și îndatoririlor, a avantajelor și dezavantajelor

c. distribuirea bunurilor, obligațiilor și avantajelor în funcție de merit

d. respectarea și aplicarea corectă a legilor și înfăptuirea justiției

 

7. Problematica filosofiei politice vizează:

a. raportul dintre individ si stat

b. aspectele care țin de moralitatea actelor/acțiunilor umane

c. sursele prin intermediul cărora omul poate cunoaste

d. raportul identitate - alteritate

 

8. Pentru J. St. Mill, moralitatea presupune:

a. acțiunile bune, făcute din datorie

b. acțiunile bune, guvernate de principii universale si necesare

c. acțiunile bune, conforme cu virtutea

d. acțiunile bune, în sensul în care se dovedesc folositoare

 

9. Problematica sensului vieții nu poate răspunde la întrebarea:

a. Care este locul meu în univers?

b. Viața merită să fie trăită?

c. Care este sensul existenței mele?

d. Care sunt sursele care întemeiază cunoasterea autentică?

 

10. O concepție etatistă privind raportul individ stat, întâlnim în filosofia lui:

a. Aristotel

b. J. J. Rousseau

c. B. Pascal

d. J. St. Mill

 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Analizați succint, din perspectivă filosofică, problematica libertății, având în vedere următoarele repere:

- numirea unui filosof care, în scrierile sale, a făcut referiri la problematica libertății; 4 puncte

- precizarea unei teze/perspective filosofice despre libertate; 4 puncte

- prezentarea tezei/perspectivei filosofice precizate; 6 puncte

- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice pe care ați prezentat-o, printr-un exemplu concret de situație din societatea contemporană; 6 puncte

- formularea unei obiecții la adresa tezei/perspectivei filosofice pe care ați prezentat-o; 6 puncte

- menționarea unei relații existente între termenii de libertate și lege. 4 puncte

 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

„Destinul creator” al omului îl înțelegem înainte de toate ca o traiectorie spirituală în urmărirea unei statornice ținte care i se refuză. (...) Destinul creator se vădeste, prin actele sale, ca o magnific-deficientă împlinire a unei făgăduințe pe care omul si-o face în clipa când devine „om”, si care durează atâta timp cât omul rămâne „om”. (...) Destinul creator al omului a fost declansat printr-o mutație ontologică ce s-a declarat în el din capul locului. Deficiența însăsi a acestui destin poartă pecetea supremului preț, întrucât e mărturia unei finalități transcendente.  (A „exista întru mister si pentru revelare” înseamnă calitativ cu totul altceva decât „a exista în lume” pur si simplu).

(Lucian Blaga, Geneza metaforei si sensul culturii)

Răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați, pe baza textului dat, două caracteristici ale sensului vieții. 4 puncte

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii mister si revelare. 10 puncte

3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat. 6 puncte

 

B. Etica aplicată are ca obiect studiul unor probleme morale controversate, al căror caracter moral este unul explicit.

1. Menționați trei teme/probleme de etică aplicată. 6 puncte

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, relația dintre etica aplicată si problematica drepturilor omului.  4 puncte

 

 

 

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. d) Filosofie

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

 

  • • Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
  • • Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.
  • • Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:

1-d, 2-b, 3-a, 4-b, 5-b, 6-d, 7-a, 8-d, 9-d, 10-a. 10x3p= 30 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

- numirea unui filosof care, în scrierile sale, a făcut referiri la problematica libertății 4 puncte

- precizarea oricărei teze/perspective filosofice despre libertate 4 puncte

- prezentarea tezei/perspectivei filosofice precizate 6 puncte

- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice prezentate, printr-un exemplu concret 6 puncte

 

Notă: Punctajul se acordă numai în cazul în care exemplul vizează o situație din societatea contemporană.

- formularea unei obiecții la adresa tezei/perspectivei filosofice prezentate 6 puncte

- menționarea unei relații existente între termenii de libertate și de lege 4 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A.

1. câte 2 puncte pentru menționarea, pe baza textului dat, a fiecăreia dintre cele două caracteristici ale sensului vieții 2x2p= 4 puncte

 

2. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre cei doi termeni dați în sens filosofic 2x1p= 2 puncte

- evidențierea unei corelații existente între termenii dați (de exemplu, prin cultură sau prin credință omul îsi poate revela misterul, adică principiile ultime ale existenței) 4 puncte

- coerența textului redactat 2 puncte

- încadrarea în limita de spațiu precizată 2 puncte

 

3. formularea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat 6 puncte

 

B.

1. câte 2 puncte pentru menționarea fiecărei teme/probleme de etică aplicată 3x2p= 6 puncte

2. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a relației dintre etica aplicată si problematica drepturilor omului 4 puncte

 

Vezi și: » Subiect extras + Barem FILOSOFIE sesiunea iunie-iulie - Varianta 9 - Bacalaureat 2015

Vezi și: » Subiect extras + Barem FILOSOFIE sesiunea august-septembrie Varianta 2 - Bacalaureat 2015 

Alte Lectii din filosofie