Modele de subiecte la Psihologie pentru examenul de Bacalaureat 2014

Modele de subiecte la Psihologie pentru examenul de Bacalaureat 2014.

În cadrul examenului de Bacalaureat 2014, disciplina de Psihologie are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare, de către elevii care care au absolvit: Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar. 

MODEL DE SUBIECT LA PSIHOLOGIE:
 Model de subiect Psihologie Bacalaureat 2014 (*pdf)

 

Ministerul Educației Naționale

Centrul Național de Evaluare și Examinare

 

Examenul de bacalaureat național 2014

Proba E. d)

Psihologie

MODEL DE SUBIECT

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar. 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I                                                                                                         (30 de puncte)

 

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situațiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.         Tonalitatea afectivă a unei senzații este determinată de:

a.     durata prezenței stimțulului

b.     intensitatea stimțulului și de starea subiectului

c.     specificul stimțulului și caracteristicile structura le și funcționale ale analizatorului

        d.  ecoul, rezonanța afectivă în funcție de experiența  personală a subiectului

 

2.      Percepția, ca proces de cunoaștere senzorială este  un proces multifazic, finalizat printr-o imagine ale cărei calități sunt sporite dacă:

a.     obiectul este numai contemplat

b.     integratorii verbali nu intervin

c.     obiectul este manevrat în timpul activitătii

d.     obiectul se află în afara sferei de interes a subiectului

 

3.         La o expoziție ornitologicӑ auzul tӑu este invadat de ciripitul numeroaselor pӑsӑri aflate în captivitate; instantaneu în minte îi face loc imaginea coliviei din colțul camerei tale unde trӑiește familia de canari pe care ai primit-o cadou . Această reprezentare este una:

a.     anticipativӑ

b.     individualӑ

c.     generalӑ

d.     ideomotricӑ

 

4.         Problemele slab definite sunt acelea care:

a.     implică modalități euristice de rezolvare

b.     se rezolvă prin strategii algoritmice

c.     implică demersuri cognitive bazate pe înțelegerea spontană

d.     solicită demersuri bazate pe gândirea logică, riguroasă

 

5.         Ca proces al memoriei și, totodată, etapă a acesteia, reactualizarea informațiilor:

a.     este numită și întipărire

b. constă în reinerea informaiilor pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp

c. este procesul de rezolvare a problemelor cu ajutorul informațiilor anterioare

d. se realizează sub forma recunoașterilor și reproducerilor

 

6.

Imaginația conferă personalității:

 

a.

originalitate

 

b.

corectitudine

 

c.

acuratee

 

d.

receptivitate

 

 

 

18 puncte

 

B. Caracterul, ca element al sistemului de personalitate, desemnează ansamblul însușirilor psihice care privesc relațiile unei persoane cu semenii săi și valorile după care aceasta se conduce.

1.

Menționați doi factori care influențează formarea caracterului.

6 puncte

2.

Ilustrați, prin câte o situație concretӑ, douӑ tipuri de atitudini.

6 puncte

 

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

 

Deși constituie împreună cu aptitudinile, caracterul și creativitatea sistemul de personalitate, temperamentul particularizează ființa umană conferindui dinamism și unicitate; el se exprimă, vizibil și pregnant, prin trăsături temperamentale.

A.

Menionați două caracteristici ale temperamentului

ca latură a personalității.

4 puncte

B.

Descrieți succint unul dintre tipurile clasice de temperament.

6 puncte

C. Evidențiați,

în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între afectivitate și

 

temperament.

 

10 puncte

D. Ilustrați, printrun exemplu concret, comportamentul

unei persoane cu un temperament

 

introvertit.

 

 

6 puncte

E. Formulați

un argument prin care să respingeți

afirmația potrivit căreia

cunoaterea

 

trăsăturilor temperamentale de bază nu este utilă în relațiile cu ceilalți.

4 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

A. Următorul text conține concepte psihologice și e vidențiază relații între ele:

 

 

În adaptarea cognitivă, un rol hotărâtor îl are gândirea, care antrenează întregul psihic, factorii esențiali fiind operațiile de analiză și sinteză, memoria, dar imposibilitățile de a imagina soluții la probleme noi.

 

1.

Precizați înelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul.

4 puncte

2.

Prezentați, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în

 

  3.

desfășurarea unuia dintre procesele psihice la care se referă textul dat.

Explicați modul specific în care interacionează procesele psihice identificate în text și precizate la punctul 1., menționând totodată și cat egoria sau sistemul în care se încadrează

fiecare.

6 puncte

10 puncte

B.   Știind că personalitatea, un sistem dinamic și bine structurat, cu trăsături specifice și componente creative, se exprimă prin conduita inteligentă:

 

1. Explicați rolul inteligenței în adaptarea conduitei intelectuale, practice și sociale la situații noi. 6 puncte

2. Argumentați succint faptul că inteligența este o aptitudine generală.    4 puncte

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

 

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A.

 

câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:

 

1d, 2c, 3b, 4a, 5d, 6a

6x3p=18 puncte

 

B.

1. câte 3 puncte pentru menționarea fiecăruia dintre cei doi factori care influențează formarea caracterului 2x3p=6 puncte

 

2.      câte 3 puncte pentru ilustrarea, prin câte o situație concretă, a fiecăreia dintre cele două tipuri

de atitudini

2x3p=6 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

 

A. câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două caracteristici ale temperamentului

 

2x2p=4 puncte

B. descrierea succintă a oricăruia dintre tipurile clasice de temperament

6 puncte

C. câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii dai în sensul specific psihologiei

 

2x1p=2 puncte

evidențierea unei corelații existente între termenii dați

4 puncte

coerența textului redactat

2 puncte

încadrarea în limita de spațiu precizată

2 puncte

 

D. ilustrarea, printrun exemplu concret, a comport amentului unei persoane cu temperament

introvertit

6 puncte

E. formularea unui argument prin care se respinge afirmaia dată

4 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

 

A

1. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două  procese psihice la care face referire textul

2x1p=2 puncte

  • câte 1 punct pentru precizarea înelesului fi ecărui proces psihic menionat   2x1p= 2 puncte

 

2.      prezentarea unei modalități prin care limbajul  este implicat în desfășurarea unuia dintre

procesele psihice la care se referă textul dat

4 puncte

  • încadrarea în limita de spațiu precizată

2 puncte

 

3. explicarea modului specific în care interacionează procesele psihice menționate la punctul 1 6 puncte

  • câte 2 puncte pentru menționarea categoriei sau sistemului în care se încadrează fiecare

dintre procesele psihice, menționate explicit la punctul 1      2x2p=4 puncte

 

B.

1. explicarea rolului inteligenței în adaptarea conduitei intelectuale, practice și sociale la situații noi

 

6 puncte

2. argumentarea succintă a faptului că inteligența este o aptitudine generală

4 puncte

Alte Lectii din psihologie